Strona
główna
Oferta
O Funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
BIP
Konkursy
Kontakt

22.09.23

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” ORAZ NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza zmianę programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: „Program”). WFOŚiGW ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego, który będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie Programem wraz z załącznikami. CEL PROGRAMU: Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu. BUDŻET PROGRAMU Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 1 750 000 000 zł. BENEFICJENCI: Gminy Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać  dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania tj.: osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, - jeżeli budynek wielorodzinny, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie tej gminy, - gdy dochód roczny osoby fizycznej będącej beneficjentem końcowym nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu, - gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej będącej beneficjentem końcowym, wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym - w ramach Części 2) Programu. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu,  wydawanym na zasadach kreślonych w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. - gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej będącej beneficjentem końcowym wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym; lub ma ona ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – w ramach Części 3) Programu. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie; wspólnotom mieszkaniowym (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmującym od 3 do 7 lokali mieszkalnych, jeżeli budynek wielorodzinny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie tej gminy. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU: Gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wniosek składa się w formie elektronicznej. W celu złożenia wniosku Wnioskodawca wypełnia wniosek w GWD i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem GWD do właściwego wfośigw. Konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy (tj. wójta/burmistrza/prezydenta miasta albo działającego na podstawie jego upoważnienia zastępcy samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną osobą oraz skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej - kontrasygnata). TERMINY: Wnioski będą przyjmowane od dnia 29.09.2023 r. do dnia 31.01.2024 r., w zależności od dostępności środków.   DODATKOWE INFORMACJE: Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Szczecinie. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina zawrze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi. Beneficjentem końcowym Programu są: - osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, spełniające kryteria dochodowe określone w Programie, - wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali)   obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy. Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od: 1) dochodów beneficjenta końcowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie: - podstawowym  - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł, - podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł, - najwyższym  - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł. Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2022 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z ww. poziomów o 5 pkt procentowych, 2) rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie: - do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł. Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu. Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie oraz na stronie WFOŚiGW w Szczecinie www.wfos.szczecin.pl (przyjmowanie wniosków). Załącznik: Lista gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2022 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu Lista gmin...
Dowiedz się więcej

20.09.23

Zespół Szkół w Lipianach z Ekopracownią
Marek Subocz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wziął udział w otwarciu Ekopracowni Eko#Ja_w_Środowisku znajdującej się w Zespole Szkół w Lipianach. -Program powstał w odpowiedzi na konieczność podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym. Dziś przekazujemy do użytku kolejną nowoczesną salę, w której dzieci i młodzież będą mogły w atrakcyjny sposób zdobywać wiedzę o ekologii i odnawialnych źródłach energii - powiedział Marek Subocz- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu, dzieci i młodzież z naszego regionu będą mogły w przystępny sposób poznawać tajniki przedmiotów ścisłych oraz uczyć się o ochronie przyrody i zielonej energii. Wiedza przekazywana przy wykorzystaniu narzędzi aktywizujących i atrakcyjnych form jest łatwiejsza do zapamiętania. Dofinansowanie Funduszu na powstanie Ekopracowni wyniosło 45 000 zł. Budżet programu „Ekopracownia” w roku 2023 wynosi 2.625.000,00 zł. Łącznie w województwie zachodniopomorskim powstanie 40 Ekopracowni. ...
Dowiedz się więcej

19.09.23

Kolejna Ekopracownia w województwie zachodniopomorskim została otwarta
Marek Subocz- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wziął udział w  otwarciu Ekopracowni "PARK"- Centrum Edukacji Ekologicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie. - Wiedza przekazywana przy wykorzystaniu narzędzi aktywizujących i atrakcyjnych form jest łatwiejsza do zapamiętania. Najlepszą zatem formą wspierania edukacji, jest właśnie inwestowanie w takie miejsca, w których dzieci i młodzież z naszego regionu będą mogły w przystępny sposób poznawać tajniki przedmiotów ścisłych oraz uczyć się o ochronie przyrody i zielonej energii- powiedział Marek Subocz- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dofinansowanie Funduszu na jej powstanie to 49 500 zł. Budżet programu „Ekopracownia” w roku 2023 wynosi 2.625.000,00 zł. Łącznie w województwie zachodniopomorskim powstanie 40 Ekopracowni, za 2 410 250,12 zł. Program powstał w odpowiedzi na konieczność podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym....
Dowiedz się więcej

15.09.23

Gmina Sianów z dofinansowaniem w WFOŚiGW w Szczecinie
13 września 2023 r. w Sianowie Marek Subocz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przekazał Burmistrzowi Sianowa Maciejowi Berlickiemu umowy Dotacji i Pożyczki na „Likwidację zagrożeń w działaniach zabezpieczających turystów i mieszkańców Gminy Sianów” Dotacja oraz pożyczka wynoszą po 174 955,79 zł każda, czyli łącznie WFOŚiGW w Szczecinie przekazał ponad 3️49 tys. zł. -Środki pozwolą na zapewnienie ochrony i monitoringu pasa nadmorskiego w miejscowości Łazy w Gminie Sianów, znajdującego się w obszarze Natura 2000, poprzez strzeżenie plaży i wydm - powiedział Marek Subocz. – Zwiększy to skuteczność prowadzonych działań związanych z przeciwdziałaniem degradacji i dewastacji pasa nadmorskiego oraz jego zanieczyszczeniu. Realizację tych zdań umożliwił zakup, m.in.: ▪️skutera wodnego z przyczepką, ▪️quada z osprzętem, ▪️defibrylatora, ▪️platformy ratowniczej do skutera wodnego. Ponadto Gmina Sianów otrzymała dofinansowanie na „Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Sianów poprzez zakup stacji ładowania – w ramach projektu „3️0 stacji ładowania na 3️0–lecie Funduszu”. Dofinansowanie WFOŚiGW w Szczecinie wynosi 9️0 000 zł....
Dowiedz się więcej

15.09.23

EkoOgród i Fundusz Ekologii z możliwością składania wniosków
13 września 2023 w Koszalińskim Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Subocz Prezes Zarządu w obecności Czesława Hoca Posła na Sejm RP ogłosił nabór wniosków w dwóch nowych programach. - Przeznaczamy środki finansowe na powstanie szkolnych ogrodów edukacyjnych, w których dzieci i młodzież będą mogły poznawać rośliny, oglądać ich wzrost. Pozwoli to na naukę poprzez obserwację. Zaangażuje też uczniów w aktywne poznawanie roślin, a tym samym naukę o ekologii- mówił Marek Subocz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie zachęcając do składania wniosków w ogłoszonych programach. Szkolny EkoOgród to program, którego budżet programu wynosi 1 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania to 150 tys. zł. Przedszkola i szkoły podstawowe z naszego województwa mogą w nim otrzymać dofinansowanie 90% kosztów kwalifikowanych na powstanie przy placówkach całorocznych ogrodów edukacyjnych/dydaktycznych. Środki można przeznaczyć na: ▪️budowę lub modernizację i doposażenie całorocznych ogrodów edukacyjnych w elementy i materiały do edukacji ekologicznej, ▪️zakup elementów konstrukcyjnych ogrodów całorocznych, ▪️budowę ekologicznych info-kiosków, ▪️zakup małej architektury w tym: tablic informacyjnych, wiat, ławek, bram wejściowych, ▪️budowę nawierzchni, ścieżek edukacyjnych, ▪️budowę rabat, miejsc do wysiewu nasion, ogrodów przyszkolnych, łąk kwietnych, ▪️tworzenie i odnowienie zieleni – nasadzenia roślin wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia. Wnioski na środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można również składać w Programie Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część 2) Fundusz Ekologii. Budżet programu wynosi 1 mln zł. Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą otrzymać 8 tys. zł na działania podnoszące poziom świadomości ekologicznej, np.: ▪️ szkolenia, ▪️ warsztaty, ▪️happeningi ekologiczne, ▪️wydarzenia plenerowe, ▪️koszty ich organizacji: wynajem sprzętu, sceno techniki, honoraria dla prowadzących, zakup materiałów na warsztaty, zakup nagród rzeczowych, materiałów informacyjnych i promocyjnych. Dodatkowo w związku z dużym zainteresowaniem wznowiony został nabór wniosków w programie Edukacja Ekologiczna w województwie zachodniopomorskim. Zwiększony budżet wynosi 3️ mln 500 tys. zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na: ▪️programy edukacyjne, ▪️kampanie edukacyjno-informacyjne, ▪️publikacje, ▪️wydawnictwa o tematyce ekologicznej, ▪️audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii, ▪️kursy, ▪️szkolenia, ▪️warsztaty, ▪️prelekcje, ▪️seminaria, ▪️konferencje i sympozja, ▪️kongresy, ▪️studia podyplomowe, ▪️konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym, ▪️budowę, modernizację i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, izb edukacyjnych i szkół w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej....
Dowiedz się więcej

07.09.23

Środowisko – dbam i ratuję. Konkurs dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego mogą kreatywnie pokazać, jak chronią środowisko i wziąć udział w konkursie organizowanym przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Ochotniczą Straż Pożarną w Białym Borze. Partnerem konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Regionalna Dyrekcje Lasów Państwowych w Szczecinie i Szczecinku. Założenia konkursu – w obecności Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, posłów na Sejm RP Artura Szałabawki i Leszka Dobrzyńskiego przedstawił Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie: - Chcemy zainteresować dzieci i młodzież – członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - kwestią dbałości o środowisko, które nas otacza i zwiększyć ich świadomość ekologiczną. Dla najlepszych przewidzieliśmy nagrody: tor do zawodów i 10 kompletów mundurów - za zajęcie pierwszego miejsca, zestaw do nauki resuscytacji wraz z urządzeniem AED i 10 kompletami mundurów – za drugie miejsce oraz zestaw do nauki resuscytacji i mundury dla zdobywców trzeciego miejsca. Wyróżnimy także laureatów miejsc od 4 do 20, przekazując komplety mundurów. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie kilkudziesięciosekundowego spotu, przedstawiającego działania Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na rzecz ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Prace – do 22 września – można przesyłać na adres: konkurs@szczecin.kwpsp.gov.pl. Filmy oceni komisja, która zwróci uwagę między innymi na oryginalność, ciekawość fabuły, narrację, staranność wykonania i atrakcyjność. Wyniki będą znane na początku października. Zachęcamy do udziału!...
Dowiedz się więcej

29.08.23

Czyste Powietrze – spotkanie dla Sołtysów-Ambasadorów w Drawsku
Małgorzata Golińska – Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Marek Subocz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zachęcali do udziału w inicjatywie „Sołtys - Ambasador Programu Czyste Powietrze”. W spotkaniu wzięli udział liderzy sołectw z powiatu drawskiego. To trzecie – po Kłębowcu w gminie Wałcz oraz Świdwinie – szkolenie dla sołtysów, którzy mogą zostać ambasadorami programu w swoich miejscowościach. Podczas spotkania mogli uzyskać wiedzę na temat zasad programu i dowiedzieć się, jak przekonać mieszkańców sołectwa do złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia w programie „Czyste Powietrze”. W ramach programu, którego budżet to 103 mld zł, mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet 136 200 złotych na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych. Dotacja pozwala właścicielowi na uzyskanie szeregu korzyści, w tym zmniejszenie zużycia energii i oszczędność na rachunkach. Mieszkańcy powiatu drawskiego od początku realizacji programu złożyli 569 wniosków o dofinansowanie wymiany nieefektywnych starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła czy termomodernizację budynków jednorodzinnych na łączną kwotę prawie 12 mln zł, w tym ponad 11,5 mln zł to bezzwrotne dotacje. Fundusz zawarł z mieszkańcami powiatu drawskiego 447 umów na kwotę prawie 8,5 mln zł. Do tej pory mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego złożyli do biur w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku ponad 15 tysięcy wniosków na łączną kwotę ponad 300 mln zł. W skali kraju z programu „Czyste Powietrze” skorzystało blisko 670 tysięcy rodzin, które zrealizują inwestycje na kwotę ponad 16,8 mld złotych....
Dowiedz się więcej

28.08.23

Wsparcie Funduszu dla OSP w gminie Pełczyce
Marek Subocz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sobotę, 26 sierpnia, wziął udział w prezentacji wozu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotnie. Fundusz przekazał na jego zakup 361 tys. zł dotacji. - Serdecznie gratuluję OSP Płotno samochodu ratowniczo-gaśniczego, dzięki któremu Strażacy są jeszcze szybciej na miejscu akcji ratujących zdrowie i życie ludzi, a także środowisko. Wszystkim Druhom życzę opieki Waszego patrona św. Floriana oraz satysfakcji z pełnionej służby – powiedział Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Koszt pojazdu to 760 tys. zł, w tym 361 tys. zł z Funduszu, 200 tys. zł z Gminy Pełczyce i 199 tys. zł z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP Płotno, która liczy ponad 30 członków, w 2022 roku otrzymała z WFOŚiGW w Szczecinie prawie 11 tys. zł wsparcia z programu Mały Strażak. Dzięki temu kupiła sprzęt i wyposażenie, niezbędne w codziennej służbie, w tym m.in. ubrania koszarowe, hełmy, prądownice, piłę tarczową do stali i betonu oraz radiotelefon. Fundusz wsparł także inną lokalną jednostkę - OSP w Pełczycach, która – dzięki 40 tys. zł dotacji z program Remiza – wymieniła stary piec węglowy na kocioł na biomasę i zmodernizowała instalację centralnego ogrzewania. Koszt tej inwestycji to 45 tys. zł....
Dowiedz się więcej

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • sekretariat@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin