'; ?> 600 tysięcy złotych dla spółek wodnych na działania w 2018 roku - aktualności

aktualności

600 tysięcy złotych dla spółek wodnych na działania w 2018 roku

20180531-075051.jpg

Do beneficjentów z naszego regionu trafią kolejne środki. Na działalność zachodniopomorskich spółek wodnych w bieżącym roku zostanie przeznaczona kwota 600 tysięcy złotych, z czego połowa pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dzięki porozumieniu między WFOŚiGW w Szczecinie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie projekty, które zostaną wybrane do dofinansowania przez Województwo, będą mogły uzyskać dodatkowo od Funduszu wsparcie finansowe w formie dotacji, której wysokość wyniesie do 50% kosztów całkowitych zadania. Środki z budżetu WFOŚiGW w Szczecinie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty kosztorysowe bezpośrednie oraz podatek VAT – jeśli Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia lub odzyskania podatku.

Dofinansowanie zostanie przekazane spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2018 roku, czyli między innymi na prace związane z koszeniem i wygrabianiem porostów, karczowaniem lub wycięciem drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, odmuleniem dna rowów, czyszczeniem i naprawą budowli na rowach czy naprawą budowli systemów melioracji wodnych.

Nabór wniosków potrwa do 31 sierpnia. Szczególnie preferowane są te spółki wodne, dla których wysokość dotacji wyniesie co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych zadania, a także te które po raz pierwszy aplikują o dotację na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych. Preferowane są także wnioski spółek wodnych, zawierające potwierdzoną przez jednostkę samorządową deklarację o tym, że z ich budżetów zostaną udzielone dotacje do realizacji objętego wnioskiem zadania.

Szczegółowe informacje o naborze oraz wzór wniosku można znaleźć pod adresem: http://www.wrir.wzp.pl/dotacje/spolki-wodne/dotacje-w-2018-roku

Data publikacji 2018-08-14 00:00 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki