'; ?> CIEPŁE MIESZKANIE - aktualności

aktualności

CIEPŁE MIESZKANIE

cieple.jpg

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

„CIEPŁE MIESZKANIE”

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (dalej: Fundusz) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: Program) dla gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego.

 

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 

BUDŻET PROGRAMU

 

BENEFICJENCI:

Gminy

 

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać  dotację ze środków udostępnionych Funduszowi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Gminy mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

 

Wniosek składa się w formie elektronicznej. W celu złożenia wniosku Wnioskodawca wypełnia wniosek w GWD i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem GWD do Funduszu. Konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.

 

TERMINY:

Wnioski są przyjmowane od dnia 21 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., w zależności od dostępności środków.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

 

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym   - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż  15.000 zł,

- podwyższonym  - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25.000 zł,

- najwyższym        - do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37.500 zł.

Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z ww. poziomów o 5 pkt procentowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

 

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Ciepłe Mieszkanie) oraz na stronie Funduszu https://wfos.szczecin.pl/cieple-mieszkanie/o-programie/

lub pod numerami infolinii:

Zespół ds. Obsługi Wniosków (Biuro Szczecin) 91 48-55-148

Zespół ds. Obsługi Wniosków (Biuro Koszalin) 94 34-67-205.

Pliki do pobrania
 1. pdf Wzór wniosku o dofinansowanie. Rozmiar pliku 198.31 KB Data dodania 2022-08-17 14:47
 2. pdf Instrukcja wypełnienia Wniosku o Dofinansowanie. Rozmiar pliku 899.04 KB Data dodania 2022-10-12 12:39
 3. docx Ogłoszenie o naborze wniosków. Rozmiar pliku 31.86 KB Data dodania 2022-10-12 12:39
 4. pdf Wzór umowy o dofinansowanie pomiędzy Funduszem a Gminą. Rozmiar pliku 441.07 KB Data dodania 2022-10-12 12:39
 5. pdf Wytyczne dla Gmin. Rozmiar pliku 130.7 KB Data dodania 2022-10-12 12:39
 6. xlsx Harmonogram realizacji przedsięwzięcia. Rozmiar pliku 17.57 KB Data dodania 2022-10-12 12:39
 7. pdf Klauzule informacyjne. Rozmiar pliku 542.44 KB Data dodania 2022-10-12 12:39
 8. pdf Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie". Rozmiar pliku 708.45 KB Data dodania 2022-10-12 12:39
 9. pdf Wykaz kosztów kwalifikowanych. Rozmiar pliku 530.12 KB Data dodania 2022-10-12 12:39
 10. pdf Lista gmin z przekroczeniami. Rozmiar pliku 881.79 KB Data dodania 2022-10-12 12:39
 11. pdf Metodyka szacowania efektu ekologicznego. Rozmiar pliku 172.71 KB Data dodania 2022-10-12 12:39
 12. pdf Proces obsługi programu. Rozmiar pliku 287.11 KB Data dodania 2022-10-12 12:39
 13. xlsx Lista sprawdzająca do WoD. Rozmiar pliku 17.79 KB Data dodania 2022-10-12 12:39
 14. pdf Wzór Wniosku o Płatność. Rozmiar pliku 227.47 KB Data dodania 2022-10-12 12:39
 15. pdf Instrukcja wypełnienia Wniosku o Płatność. Rozmiar pliku 766.66 KB Data dodania 2022-10-12 12:39
 16. xlsx Lista sprawdzająca do WoP Rozmiar pliku 12.74 KB Data dodania 2022-10-12 12:39
 17. pdf Wytyczne do przeprowadzenia kontroli. Rozmiar pliku 176.46 KB Data dodania 2022-10-12 12:39
 18. pdf Regulamin naboru wnisków "Ciepłe Mieszkanie". Rozmiar pliku 262.14 KB Data dodania 2022-10-12 12:39
Data publikacji 2022-07-21 10:40 Wytworzył(a) Krystian Dutkiewicz Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 11 Data aktualizacji 2022-10-12 12:39 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz