'; ?> Dofinansowanie dla spółek wodnych na działania w 2020 roku - aktualności

aktualności

Dofinansowanie dla spółek wodnych na działania w 2020 roku

10-11-2020-spolki-wodne.jpg

Na działalność zachodniopomorskich spółek wodnych w bieżącym roku zostanie przeznaczona kwota 930 tysięcy złotych, z czego 460 tysięcy pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz 470 tysięcy z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. W dofinansowanie zaangażowały się także niektóre gminy.


Środki trafią do wyłonionych w ramach naboru wniosków Spółek Wodnych i Gminnych Spółek Wodnych: Bobolice, Biesiekierz– Będzino, Chojna, Kołbacz, Gminy Darłowo, Trzebiatów, Pokrzywnica w Sławoborzu, Mogilica w Rąbinie, Warnice, Przelewice, Pyrzyce, Bielice, Bagno, Szczecinek, Barwice oraz Grzmiąca.
 
Z uwagi na położenie województwa w pasie przymorskim, niskie usytuowanie terenów, przebieg warunków atmosferycznych oraz stan zagospodarowania dolin rzecznych, które determinują dużą dynamikę zmian stanów wód w województwie zachodniopomorskim, powodując zagrożenie wystąpienia powodzi i suszy, w dniu 6 sierpnia 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 
Projekty, które zostały wybrane do dofinansowania przez Województwo mogły uzyskać dodatkowo od Funduszu wsparcie finansowe w formie dotacji. To istotne porozumienie dla spółek wodnych, które czuwają nad prawidłowym zabezpieczeniem terenów.
 
Dofinansowanie w 2020 roku zostanie przeznaczone między innymi na prace związane z koszeniem i wygrabianiem porostów, karczowaniem lub wycięciem drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, odmuleniem dna, czyszczeniem i naprawą budowli na rowach czy naprawą budowli systemów melioracji wodnych.
 
Wysokość dofinansowania to do 50% kosztów całkowitych. Środki z budżetu WFOŚiGW w Szczecinie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty kosztorysowe bezpośrednie oraz podatek VAT, jeśli Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia go lub odzyskania.
 
Zawarte porozumienie daje dodatkową możliwość dofinansowania także ze środków WFOŚiGW w Szczecinie. Zasadność wykonania robót objętych dofinansowaniem w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń melioracji, każdorazowo opiniuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Szczecinie. Powołany w tym celu zespół składający się z pracowników PGW Wody Polskie opiniuje i weryfikuje pod względem merytorycznym zadania, zarówno na etapie wniosku, jak i w trakcie realizacji prac.
 
Biorąc pod uwagę korzyści płynące z charakteru dofinansowywanych działań, WFOŚiGW w Szczecinie zachęca szczególnie nowopowstałe spółki wodne do składania wniosków o dofinansowanie w nadchodzącym roku 2021.

Data publikacji 2020-11-10 09:58 Wytworzył(a) Joanna Zapor-Pycińska Wprowadził(a) Konrad Czarnecki