'; ?> Ekopracownia 2022 - aktualności

aktualności

Ekopracownia 2022

07-01.jpg

o programie:

Celem ogłoszonego naboru wniosków jest wyłonienie zadań, które przyniosą najlepsze efekty ekologiczne oraz rzeczowe dotyczące wykonania pracowni edukacyjnych w szkołach podstawowych oraz średnich. tj. posiadających opracowany spójny, logiczny, poprawny pod względem merytorycznym projekt/zadanie – realizowane przez beneficjentów, dysponujących zespołem osób
o odpowiednich kompetencjach, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, oraz efektywnych ekonomicznie.

 

budżet i terminy:

Zaplanowana alokacja środków na realizacje projektów dotyczących wykonania ekopracowni edukacyjnych w placówkach oświatowych w roku 2022 wynosi 500.000,00 .

Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od dnia 25 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym Funduszu na dofinansowanie ekopracowni edukacyjnych na rok 2022.

Projekty inwestycyjne oraz nieinwestycyjne wyłonione w drodze naboru, mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości maksymalnie do 90% kosztów kwalifikowanych projektu w formie dotacji lecz nie więcej niż 50.000,00 zł

Minimalna wartość projektu, musi wynosić co najmniej 10.000,00 zł.

 

kontakt:

biuro Szczecin:

Mirosław Sobala: 91 48 55 351, adres email: miroslaw.sobala@wfos.szczecin.pl

Paweł Górny: tel. 91 48 55 129, email: pawel.gorny@wfos.szczecin.pl

biuro Koszalin:

Antonii Niedźwiecki: tel. 94 34-67-227, email: antoni.niedzwiecki@wfos.szczecin.pl 

 

informacje dla wnioskodawcy:

Wnioski na formularzu wypełnionym według wzoru obowiązującego w Funduszu, wraz z wymaganymi załącznikami, przyjmowane są bezpośrednio w sekretariatach Funduszu lub należy je przesłać na adres Funduszu. Wnioski o dofinansowanie można składać w sekretariatach Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, albo przesyłać na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Biuro Szczecin

  1. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

lub

Biuro Koszalin

  1. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin

Uwaga: wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na nośniku CD lub pen-drive) zapisany w pliku umożliwiającym edycję danych.

 

Dla wniosków przesyłanych na adres Funduszu za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji dokumentacji w sekretariatach Funduszu. Wnioski powinny być składane zgodnie z przyjętą rejonizacją według wykazu umieszczonego na stronie internetowej Funduszu.

Pliki do pobrania
  1. pdf Regulamin Ekopracownia 2022 r. Rozmiar pliku 306.69 KB Data dodania 2022-04-26 09:21
  2. pdf Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie. Rozmiar pliku 986.17 KB Data dodania 2022-04-26 09:27
  3. pdf Tabela - rejonizacja wnioskodawców. Rozmiar pliku 261 KB Data dodania 2022-04-26 09:27
Data publikacji 2022-04-25 12:20 Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 4 Data aktualizacji 2022-05-13 12:21 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz