'; ?> Komunikat dla Beneficjentów - aktualności

aktualności

Komunikat dla Beneficjentów

1-zmiany-w-programie-czyste-powietrze-wazne-1.jpg

Przywrócony zostaje rodzaj kontroli przedsięwzięć polegający na prowadzeniu kontroli na dokumentach w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku powyższym, w przypadku takiej kontroli, Beneficjenci Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” będą zobowiązani do uzupełnienia na wezwanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosków o płatność końcową o dodatkowe dokumenty potwierdzające wykonanie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej może wezwać o dostarczenie w szczególności:

 

a) protokołu odbioru prac od wykonawcy (w przypadku realizacji zadania tzw. siłami własnymi taki protokół wypełnia Beneficjent),

 

b) specyfikacji technicznej dla zakupionych urządzeń/materiałów/towarów i/lub karty produktu,

 

c) etykiety efektywności energetycznej (dla urządzeń elektrycznych),

 

d) karty gwarancyjnej urządzeń (przy instalacji pieców gazowych wpis instalatora wraz z pieczęcią świadczące o pierwszym uruchomieniu pieca),

 

e) zdjęć dokumentujących zrealizowanie przedsięwzięcia (zdjęcia muszą być wyraźne, aby czytelne były wszelkie informacje na nich uwiecznione, np. tabliczki znamionowe oraz opatrzone datą wykonania     fotografii np.: zamontowane urządzenie, sprzęt, (w przypadku termomodernizacji) wymiary wstawionych okien, drzwi, ocieplonej powierzchni budynku (miarka),

 

f) podpisanego przez Beneficjenta oświadczenia o wykonaniu inwestycji zgodnie z zapisami umowy dofinansowania oraz wymogami Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,

 

g) innych niezbędnych dokumentów (w zależności od specyfiki przedsięwzięcia) dla potwierdzenia zrealizowania inwestycji.

 

Po każdej przeprowadzonej w ten sposób kontroli na dokumentach sporządzony zostanie protokół, zgodnie ze wzorem określonym w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, który zostanie przekazany do Beneficjenta w celu poinformowania o przeprowadzeniu kontroli. W przypadku zastrzeżeń do zgodności zrealizowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie lub zgodności ze stanem faktycznym wykazanym w protokole, Beneficjent będzie miał prawo do jednokrotnego złożenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień mających wpływ na ustalenia zawarte w protokole.

 

Pozytywny wynik przeprowadzonej kontroli na dokumentach będzie stanowił potwierdzenie wykonania czynności kontrolnych i jednocześnie, w przypadku kontroli przed wypłatą środków, będzie obok zatwierdzonego wniosku o płatność warunkiem wypłaty środków na rzecz Beneficjenta.

Data publikacji 2022-10-10 14:20 Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2022-10-12 13:39 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz