'; ?> Nowe programy w ofercie NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie - aktualności

aktualności

Nowe programy w ofercie NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie

21-06-2019-koferencja-koszalin.jpg

Beneficjenci z Pomorza Zachodniego skorzystają z 4 nowych programów, wdrażanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Atrakcyjne wsparcie zostanie tym razem przeznaczone na poprawę gospodarki wodno-ściekowej, usuwanie azbestu, regenerację gleb oraz zakup nowego sprzętu i odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W piątek, 21 czerwca br., nowe programy zaprezentowali: Małgorzata Golińska – Wiceminister Środowiska, Sekretarz Stanu - Główny Konserwator Przyrody, Paweł Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz Robert Stępień – Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków WFOŚiGW w Szczecinie – Biuro Koszalin.

Atrakcyjne wsparcie na przydomowe oczyszczalnie i podłączenie do sieci wodociągowej

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w mniejszych miejscowościach i na wsiach – to cel Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wprowadzanego wspólnie przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie. O pożyczkę do 100% wartości kosztów kwalifikowanych mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach zadań własnych JST. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na budowę, rozbudowę lub modernizację lokalnych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowę i/lub modernizację sieci kanalizacji sanitarnej. Przy pomocy pożyczki będzie można sfinansować również podłączenie gospodarstw domowych, w tym zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dodatkowo można będzie sfinansować budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, które odbiorą nieczystości z domów, gospodarstw agroturystycznych czy obiektów publicznych, o przepustowości maksymalnie 50 RLM, czyli obsługujących do 50 osób. Nabór wniosków rozpocznie się 1 lipca 2019 roku i potrwa do końca 2022 roku lub do wyczerpania środków.

Szkodliwy azbest zniknie z dachów

NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie - w ramach wspólnego, Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, chcą jeszcze skuteczniej likwidować szkodliwy dla życia i zdrowia materiał. Program będzie realizowany w latach 2019-2023. Przez najbliższych 5 lat w Polsce ma zostać zutylizowanych niemal 286 tysięcy ton azbestu. Budżet programu w skali ogólnopolskiej to 170 milionów złotych, a środki zostaną przekazane przez WFOŚiGW w Szczecinie zachodniopomorskim gminom, reprezentującym właścicieli budynków na swoim terenie. Pula środków zarezerwowana przez szczeciński Fundusz na 2019 rok to 2,2 miliona złotych. W ramach programu można uzyskać wsparcie na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Co ważne – Fundusz dofinansuje usunięcie azbestu tylko w przypadku wykonania prac przez firmy posiadające pozwolenia na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest.
Beneficjentami mogą być: jednostki samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego (ze wsparciem NFOŚiGW) oraz przedsiębiorcy, w tym rolnicy prowadzący działalność gospodarczą (ze wsparciem WFOŚiGW w Szczecinie).

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

2019-2023 – realizacja programu
285 715 ton – ilość azbestu planowana do unieszkodliwienia w skali całego kraju
Od 01.01.2019 r. do 15.11.2023 r. – okres kwalifikowalności kosztów
Do 30.03.2023 r. – podpisywanie umów
Do 15.11.2023 r. - wydatkowanie środków przez beneficjenta

Nabór wniosków dla jednostek samorządowych rozpocznie się 28 czerwca 2019 roku. Wnioski można składać w Biurach Funduszu w Szczecinie (ul. Solskiego 3) oraz Koszalinie (ul. Zwycięstwa 111).

300 milionów złotych na regenerację środowiskową gleb

Właściciele gruntów z województwa zachodniopomorskiego mogą skorzystać ze wsparcia na regenerację zakwaszonych gleb (o pH gleby poniżej lub równym 5,5) w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Realizacja programu, którego budżet zaplanowano na poziomie 300 milionów złotych, jest przewidziana na lata 2019-2023. Program, w ramach którego planuje się regenerację środowiskową gleb na powierzchni co najmniej 250 tysięcy hektarów, jest dedykowany gospodarstwom rolnym, szczególnie mniejszym (do 75 ha). Dofinansowanie, którego wysokość będzie uzależniona od powierzchni użytków rolnych, trafi z NFOŚiGW za pośrednictwem WFOŚiGW w Szczecinie do Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, a ostatecznymi beneficjentami będą właściciele gruntów rolnych. Nabór wniosków rozpocznie się 15 lipca 2019 roku i będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Nowe ubrania i sprzęt dla OSP w ramach Programu pn. „Mały Strażak”

W ramach programu „Mały Strażak” do Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu trafią nowe, specjalistyczne ubrania oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy (pilarki, agregaty, hełmy i rękawice). WFOŚiGW w Szczecinie – na poprawę bezpieczeństwa i jeszcze sprawniejsze prowadzenie akcji ratowniczych – przekaże w tym roku w ramach tego programu 300 tysięcy złotych. OSP mogą liczyć na dofinansowanie do 90% kosztów, maksymalnie 20 tysięcy złotych na jedną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Wnioski – podobnie jak w przypadku pozostałych konkursów – można składać w Biurach Funduszu w Szczecinie i Koszalinie.

Będą kolejne wozy dla OSP i wyposażenie dla WOPR

Od 24 maja br. trwa nowy nabór w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych. Dzięki niemu, podobnie jak w poprzedniej edycji, do zachodniopomorskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych trafią nowe, średnie wozy ratowniczo-gaśnicze, a także – to nowość - zestaw poszukiwawczo-ratowniczy do poszukiwania osób tonących i osób zaginionych na terenach trudnodostępnych i podmokłych. Tym razem dofinansowanie – w formie dotacji do 50% kosztów – może zostać przekazane nie tylko jednostkom OSP, ale również Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu. Planowana do wykorzystania w tym roku kwota wynosi ponad 4,6 miliona złotych, z czego 3,6 miliona złotych to środki NFOŚiGW, a milion – dofinansowanie WFOŚiGW w Szczecinie. W ramach pierwszej edycji – przy dofinansowaniu z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie ponad 4 milionów złotych - zostały kupionych 10 średnich i 2 ciężkie wozy ratowniczo-gaśnicze oraz łodzie, które służą w jednostkach OSP m.in. w Rudkach, Parsęcku, Stanominie, Starym Jarosławiu, Ustroniu Morskim i Żukowie.

450 tysięcy złotych na usuwanie barszczu Sosnowskiego

Zachodniopomorscy beneficjenci mogą cały czas aplikować o dofinansowanie w wysokości do 75% kosztów na likwidację szkodliwego dla zdrowia barszczu Sosnowskiego. Pula środków na 2019 rok to 450 tysięcy złotych, a wnioski można składać jeszcze do końca lipca w biurach Funduszu w Szczecinie i Koszalinie. W 2018 roku Fundusz zawarł z samorządami 21 umów dofinansowania likwidacji barszczu, dzięki czemu udało się usunąć inwazyjną roślinę z powierzchni 114 hektarów.

Data publikacji 2019-06-24 10:54 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki