'; ?> Odbudować populację pszczół - aktualności

aktualności

Odbudować populację pszczół

25-06-2018-obudowac-populacje-pszczol.jpg

W pierwszym kwartale 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizował nabór wniosków w ramach pilotażowego konkursu Odbudowa populacji pszczół. Fundusz, oferując beneficjentom wsparcie finansowe między innymi na zakup pszczelich rodzin i uli, ma na celu nie tylko zachowanie różnorodności biologicznej, ale także zapewnienie ciągłości istnienia pszczelego gatunku.

Nabór wniosków rozpoczął się 4 stycznia i trwał do 31 marca 2018 roku. Beneficjenci – zgodnie z regulaminem programu Odbudowa populacji pszczół – mogli aplikować o wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych.

Program zakłada zwiększenie populacji pszczoły miodnej poprzez:
•    utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
•    zachowanie różnorodności biologicznej,
•    zapewnienie ciągłości istnienia gatunku,
•    działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół, na przykład: zakup rodzin pszczelich, odkładów pszczelich, uli dla właścicieli pasiek, którzy zwiększą liczbę rodzin pszczelich z własnego chowu,
•    podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców regionu na temat: zagrożeń naturalnych i antropogenicznych, odbudowy populacji i poprawy warunków bytowania pszczoły miodnej,
•    organizację akcji promocyjno-informacyjnych, kampanii i programów edukacyjnych w tym: szkoleń, warsztatów, prelekcji o tematyce związanej z pszczołą miodną i pozostałymi gatunkami zapylającymi,
•    realizacji akcji promocyjnych na temat zagrożeń dla gatunków zapylających,
•    organizację systemu wsparcia merytorycznego i konsultacji dla jednostek oraz osób fizycznych, które są zainteresowane problematyką spadku populacji gatunków zapylających,
•    rewitalizację istniejących lub zakładanie nowych nasadzeń roślin miododajnych.

Beneficjenci złożyli do biur WFOŚiGW w Szczecinie i Koszalinie 8 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 380 tysięcy złotych. Beneficjenci aplikowali o środki między innymi na zakup pszczelich rodzin, karmy na zimę, rozbudowę pasieki oraz organizację seminarium naukowo-edukacyjnego.

Ostatecznie – po kolejnym etapie weryfikacji – Zarząd WFOŚiGW w Szczecinie podjął decyzję o dofinansowaniu projektów, złożonych przez trzech beneficjentów. Łączna wartość zadań to niemal 300 tysięcy złotych, a dofinansowanie ze środków Funduszu dla trzech projektów wyniesie ponad 145 tysięcy złotych.

Projekty dofinansowane przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach pilotażowego programu Odbudowa populacji pszczół

1) Zwiększenie populacji pszczół i poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę pasieki w Juchowie

Beneficjent: Fundacja im. Stanisława Karłowskiego pozyskała wsparcie finansowe z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości ponad 40 tysięcy złotych. Całkowita wartość inwestycji to ponad 150 tys. zł. Beneficjent już od kilku lat prowadzi działania w kierunku rozwoju pszczelarstwa – posiada 35 rodzin pszczelich i 15 uli. W związku z prowadzeniem przez Fundację gospodarstwa biodynamicznego w miejscowości Juchowo w gminie Borne Sulinowo, pszczoły produkują miód wyłącznie z roślin uprawianych ekologicznie, bez sztucznych nawozów i środków ochrony roślin. Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Szczecinie pszczela populacja w Juchowie zwiększy się do 55 rodzin. Zostanie kupionych 18 uli, a realizacja projektu pozwoli na przejście w 100% na produkcję miodu bio. Ponadto na potrzeby pasieki zostaną kupione: ekologiczna karma dla pszczół, węzy i leki. Oprócz tego zaplanowane jest wysianie ekologicznych roślin miododajnych, w tym dodatkowych 25 hektarów gryki i zasadzenie 100 sztuk lipy. Powstanie też pasieka, w której będą prowadzone zajęcia edukacyjne na temat roli pszczół w ekosystemie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a pracę przy ulach będzie można lepiej poznać w Domu Pszczelarza.

2) Bartnictwo - powrót pszczół do lasu

Nadleśnictwo Drawsko aplikowało do WFOŚiGW w Szczecinie o wsparcie finansowe na umieszczenie w lasach na swoim terenie kłód bartnych, dzięki którym uda się zwiększyć populację pszczół na obszarze 17 leśnictw. Efektem ekologicznym będzie skuteczne zasiedlenie barci przez pszczele rodziny, założenie remiz z gatunkami roślin miododajnych i utrzymanie ich w dobrej kondycji. Wartość zadania to ponad 88 tysięcy złotych, z czego 60 tysięcy stanowi dotacja ze środków Funduszu.

3) Zapewnienie ciągłości gatunków rodzin pszczelich Apis m. na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez organizację seminarium naukowo-edukacyjnego

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie pozyskał 45 tysięcy złotych dotacji z WFOŚiGW na organizację seminarium naukowego na temat zapewnienia ciągłości gatunków pszczelich rodzin, w którym weźmie udział 300 pszczelarzy z naszego regionu. Każdy – w ramach projektu – otrzyma 15 kilogramów karmy dla pszczół. Podczas konferencji zostaną przeprowadzone wykłady między innymi na temat chorób pszczół, pożytków pszczelich i prawidłowego przygotowania rodzin do zimowania. Celem jest podniesienie świadomości pszczelarzy na temat prawidłowego utrzymania i przygotowania rodzin pszczelich do zimowli, czego efektem mają być nie tylko mniejsze straty zimą, ale również – zwiększenie liczebności pszczół w środowisku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, podejmując działania na rzecz odbudowy populacji pszczół, dąży do tego, by zwiększać populację tych owadów na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zależy nam na tym, by liczba pszczelich rodzin, których aktualnie w naszym regionie jest około 68 tysięcy, systematycznie rosła. Dlatego jeszcze w tym roku planujemy ogłoszenie kolejnego naboru wniosków. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej – szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w zakładce Odbudowa populacji pszczół.

Data publikacji 2018-06-25 00:00 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki