'; ?> Ponad 6 milionów złotych na ekologię - aktualności

aktualności

Ponad 6 milionów złotych na ekologię

regulaminy-1.jpg

Od 3 stycznia 2022 r. Beneficjenci z województwa zachodniopomorskiego mogą wnioskować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dofinansowanie w ramach 5 programów. Na zadania dotyczące termomodernizacji remiz Ochotniczych Straży Pożarnych, usuwanie azbestu, likwidację barszczu Sosnowskiego, edukację ekologiczną i ochronę przyrody Fundusz przeznaczy ponad 6,3 mln zł.

 Możliwości otrzymania dofinansowania w środę, 5 stycznia 2022 r. przedstawił Marek Subocz – Prezes Zarządu Funduszu. – Z tego wsparcia może skorzystać bardzo szerokie grono Beneficjentów, w tym – w zależności od programu - samorządy, jednostki OSP, przedsiębiorcy, a także organizacje pozarządowe, które działają na rzecz ochrony cennych przyrodniczo gatunków roślin i zwierząt, a także promocji ekologicznego stylu życia.

 Remiza – wsparcie modernizacji obiektów OSP

Termomodernizację budynku, nowe źródło ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii czy wymianę oświetlenia na energooszczędne i inne działania, nastawione na poprawę jakości powietrza, można sfinansować w ramach Programu Remiza, realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie od 2020 roku. Budżet trzeciej edycji to 500 tysięcy złotych. Jednostki OSP i gminy mogą składać wnioski do Biur Funduszu w Szczecinie i Koszalinie do 4 marca 2022 r. Forma dofinansowania to dotacja (do 90% kosztów kwalifikowalnych) oraz dotacja i pożyczka (do 100% kosztów kwalifikowanych). Wsparcie finansowe dla jednego Beneficjenta to maksymalnie 30 tys. złotych. Z dofinansowania Funduszu w łącznej wysokości niemal 1,15 mln zł w ramach dwóch poprzednich edycji programu skorzystały 42 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i samorządy, w tym m.in. OSP w Bielkowie, Chojnie, Lubczynie, Drawnie i Sławoborzu, a także Gminy: Suchań, Brojce, Nowogard oraz Wałcz – dla OSP w Witankowie.

2,8 mln zł na likwidację rakotwórczego azbestu

Zachodniopomorscy Beneficjenci mogą składać wnioski o dofinansowanie do 30 maja 2022 roku. WFOŚiGW w Szczecinie, który w realizacji programu współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przekaże na ten cel niemal 2,85 mln zł, w tym: 2,55 mln zł dla samorządów, a 300 tys. zł - przedsiębiorców. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wsparcie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych może wynieść od 40 nawet do 100% - w zależności od wskaźnika dochodów w przeliczeniu na mieszkańca gminy. Maksymalny poziom wsparcia dla jednostek samorządowych to 80 tys. zł. Z kolei przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dofinansowanie do 50% kosztów, a budżet tej części programu to 300 tys. zł. Prace przy usunięciu groźnego dla zdrowia materiału muszą zostać zakończone do połowy października, a środki wypłacone – do połowy listopada 2022 roku.

Wsparcie na usuwanie barszczu Sosnowskiego

WFOŚiGW w Szczecinie po raz kolejny zarezerwował środki na usuwanie groźnego dla zdrowia barszczu Sosnowskiego. W 2022 roku przekaże na ten cel 500 tysięcy złotych. O dofinansowanie do 75% kosztów na likwidację barszczu, środki ochrony bezpośredniej i zabezpieczenia miejsca prac, a także informowania mieszkańców, mogą wnioskować samorządy oraz jednostki sektora finansów publicznych, które mają zinwentaryzowane miejsca występowania szkodliwej rośliny. We wnioskach mogą być ujęte zadania realizowane na gruntach w granicach województwa zachodniopomorskiego, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie. Termin składania wniosków mija 31.05.2022 r.

 1,5 mln zł na eko-edukację

Fundusz – w ramach naboru wniosków dotyczącego Edukacji Ekologicznej umożliwia Beneficjentom uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe, kursy i szkolenia, konkursy ekologiczne, audycje, wydawnictwa, a także kampanie edukacyjno-informacyjne oraz doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej. Łączny budżet na 2022 to 1,5 mln zł. Na projekty inwestycyjne – np. zakup nowych przyrządów do ośrodka edukacyjnego można uzyskać do 50% dotacji lub do 100% pożyczki. Wsparcie dla zadań nieinwestycyjnych – np. warsztatów, konferencji czy wydawnictw – to do 75% dotacji i 100% - pożyczki. Jeśli w projekcie wezmą udział mieszkańcy jednej gminy – maksymalne dofinansowanie wyniesie 15 tysięcy złotych. Minimalna wartość zadania to 5000 złotych. Beneficjenci, wśród których są m.in. samorządy, organizacje pozarządowe i inne jednostki, działające w sferze ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody, a także promocji zdrowia, szkolnictwa, kultury i pomocy społecznej – mogą składać wnioski do 30 czerwca br.

1 mln zł na ochronę przyrody

Powrót do natury cennych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, działania na obszarach Natura 2000, utrzymanie i zachowanie będących pod ochroną parków i ogrodów czy wsparcie służb ochrony przyrody z terenu województwa zachodniopomorskiego – WFOŚiGW w Szczecinie w 2022 roku na działania dotyczące ochrony przyrody przeznaczy łącznie milion złotych. O środki może aplikować ta sama grupa Beneficjentów, co w przypadku edukacji ekologicznej. Inwestycje mogą uzyskać dofinansowane w formie dotacji do 50% lub pożyczki - do 100% wartości zadania. Wsparcie na realizację działań nieinwestycyjnych to do 75% w formie dotacji i 100% - pożyczki. Nabór potrwa do 30 lipca 2022 r., ale może zakończyć się wcześniej w przypadku dużego zainteresowania i wyczerpania budżetu. W ramach Ochrony Przyrody Fundusz dofinansował do tej pory działania dotyczące m.in. opieki nad zachodniopomorskimi żubrami i konikami polskimi, powrotu rysia do natury czy monitoringu populacji łosi.

Data publikacji 2022-01-10 08:50 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki