'; ?> Ogłoszenie o naborze - Agroenergia

Agroenergia

Ogłoszenie o naborze

agroe.jpg

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza od dnia 01.10.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych do roku 2027, wpisujących się w Program Priorytetowy „Agroenergia” . Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie, określone są w treści Programu Priorytetowego „Agroenergia” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie https://wnioski.wfos.szczecin.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.
 2. Rejestracja w Portalu Beneficjenta następuje poprzez podanie imienia, nazwiska, nr PESEL i e-maila osoby będącej wnioskodawcą (osobą fizyczną) w Programie Agroenergia. W przypadku Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych przy rejestracji należy podać dane jw. identyfikujące osobę reprezentującą osobę prawną, natomiast w samym wniosku o dofinansowanie, w polu A.2. INFORMACJE OGÓLNE, należy wybrać właściwe zaznaczenie (A.2.2.).
 3. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny w zakładce „AGROENERGIA” (FORMULARZ WNIOSKU). Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
 4. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
 5. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do siedziby właściwego Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie obejmującego swym działaniem teren województwa, w którym realizowana będzie inwestycja:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Biuro Szczecin ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

 

lub

Biuro Koszalin ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin

 

w godzinach pracy kancelarii tj.: 8:00-15:00

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.szczecin.pl

 

 

o programie

Celem programu priorytetowego "Agroenergia. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii” jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program realizowany będzie do 2027 roku.

Osoby mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie określone są w treści Programu Priorytetowego oraz w Regulaminie naboru wniosków (zakładka dokumenty do pobrania)

 

 

budżet i terminy

Budżet programu 1.250.000,00 zł

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 01.10.2021 r. aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

 

 

dokumenty do pobrania

UWAGA: Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego nieruchomości/posesji przed inwestycją oraz udokumentować poszczególne etapy realizacji instalacji i stan po zakończeniu procesu inwestycyjnego w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”. Dokumentację fotograficzną należy obowiązkowo dołączyć do zapotrzebowania na wypłatę środków. 

 • Ogłoszenie o naborze
 • Regulamin naboru wniosków
 • Program Priorytetowy „Agroenergia”. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii
 • Zapotrzebowanie na wypłatę ze środków WFOŚiGW w Szczecinie – na druku Funduszu
 • Kserokopia protokołu odbioru końcowego w ramach Programu priorytetowego
  : „Agroenergia” poświadczona przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem – na druku Funduszu
 • Oświadczenie Beneficjenta ramach Programu priorytetowego pn.: „Agroenergia” – na druku Funduszu.

 

 

Kontakt

Zespół ds. Obsługi Wniosków (Biuro Szczecin)

Biuro Szczecin, ul. Solskiego 3, Szczecin

 Hubert Simiński

Specjalista ds. Techniczno-Branżowych

 hubert.siminski@wfos.szczecin.pl

 91 48 55 138

 Joanna Zapor-Pycińska

Specjalista ds. Techniczno-Branżowych

joanna.pycinska@wfos.szczecin.pl

 91 48 55 139

Julia Raducha                                 

Specjalista ds. Techniczno-Branżowych

julia.raducha@wfos.szczecin.pl

 91 48 55 122

 Sylwia Szarkowska

Specjalista ds. Kontroli Umów

sylwia.szarkowska@wfos.szczecin.pl

 91 48 55 133

 Robert Kołodziejczyk

Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych

robert.kolodziejczyk@wfos.szczecin.pl

 91 48 55 131

 

Biuro Koszalin, ul. Zwycięstwa 111, Koszalin

Emilia Jankiewicz                            

 

Specjalista ds. Techniczno-Branżowych

emilia.jankiewicz@wfos.szczecin.pl

 94 34 67 214

 

 

Informacje dla Wnioskodawcy

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto w Portalu beneficjenta na stronie https://wnioski.wfos.szczecin.pl
   (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać
  z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w Portalu beneficjenta
  w sekcji Pytania i odpowiedzi.
 1. Rejestracja w Portalu Beneficjenta następuje poprzez podanie imienia, nazwiska, nr PESEL i e-maila osoby będącej wnioskodawcą (osobą fizyczną) w Programie Agroenergia. W przypadku Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych przy rejestracji należy podać dane jw. identyfikujące osobę reprezentującą osobę prawną, natomiast w samym wniosku o dofinansowanie, w polu A.2. INFORMACJE OGÓLNE, należy wybrać właściwe zaznaczenie (A.2.2.).
 1. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie. Wniosek dostępny jest po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta po lewej stronie
  „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy . Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych. W celu prawidłowego wyświetlania załączników -PDF- proszę pobrać najnowszą wersję oprogramowania adobe reader dc ze strony internetowej producenta.
 2. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.
 3. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć za pomocą poczty tradycyjnej wraz z załącznikami  do właściwego WFOŚiGW obejmującego swym działaniem teren województwa, w którym realizowana będzie inwestycja:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Biuro Szczecin ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

 

lub

Biuro Koszalin ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin

 

w godzinach pracy kancelarii tj.: 8:00-15:00

 1. Dopuszcza się złożenie wniosku jedynie w wersji elektronicznej pod warunkiem złożenia wniosku poprzez Portal Beneficjenta, a następnie poprzez ePUAP przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. W tym przypadku należy pobrać z Portalu beneficjenta aktywny pdf wniosku o dofinansowanie, a następnie wypełniony wniosek wysłać do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF” w Portalu Beneficjenta, a następnie poprzez ePUAP.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku lub datę przesłania wniosku za pomocą ePUAP.

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie, ( wydruk wniosku w formie papierowej w tym samym dniu co wygenerowanie go w systemie).

Ocenie będą podlegać, tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru oraz zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF)
i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.szczecin.pl

 

 

Portal Beneficjenta

zamieścić https://wnioski.wfos.szczecin.pl/

Pliki do pobrania
 1. pdf 1-ogloszenie-o-naborze-wnioskow.pdf Rozmiar pliku 402.07 KB Data dodania 2021-10-01 08:12
 2. pdf 2-program-priorytetowy-pp-agroenergia-czesc-i.pdf Rozmiar pliku 898.87 KB Data dodania 2021-10-01 08:12
 3. pdf 3-regulamin-naboru-wnioskow-na-dotacje-2021-r-pp-agroenergia.pdf Rozmiar pliku 629.13 KB Data dodania 2021-12-29 14:01
 4. xls 4-druk-zapotrzebowania-na-wyplate-dotacji-pp-agroenergia.xls Rozmiar pliku 32.77 KB Data dodania 2021-12-29 14:01
 5. pdf 5-oswiadczenie-beneficjenta-pp-agroenergia.pdf Rozmiar pliku 459.53 KB Data dodania 2021-12-29 14:01
 6. pdf 6-protokol-odbioru-koncowego-pp-agroenergia.pdf Rozmiar pliku 688.66 KB Data dodania 2021-12-29 14:01
 7. docx 7-zalecenia-do-uproszczonego-audytu-energetycznego-dla-pc-p.docx Rozmiar pliku 27.17 KB Data dodania 2021-12-29 14:01
Data publikacji 2021-09-30 14:52 Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 21 Data aktualizacji 2022-03-11 11:10 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz