'; ?> Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na zadania z terenu województwa zachodniopomorskiego realizowane w roku 2021 dla spółek wodnych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Uprawnionymi do składania wniosku są spółki wodne.

Zadania wyłonione w drodze naboru, otrzymują dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości maksymalnie do 50% kosztów całkowitych w formie dotacji, na koszty kwalifikowane.

Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie, które nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Podatek od towarów i usług (VAT) stanowi koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyłącznie w sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,  Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odliczenia lub odzyskania.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie przy ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin lub biurze Funduszu w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin (w zależności od lokalizacji Wnioskodawcy zgodnie z pkt. XII ppkt. 6 Regulaminu), w terminie od 14 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. lub do wyczerpania środków.

Zaplanowana alokacja środków dotacyjnych wynosi 500.000,00 zł.

W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Formularz wniosku wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej Funduszu www.wfos.szczecin.pl”.

Szczegóły i dokumenty do pobrania