konkursy i nabory wniosków - program "Remiza" - o programie

Nabór wniosków w ramach Programu REMIZA w roku 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na projekty z terenu województwa zachodniopomorskiego realizowane w roku 2021 obejmujące nieruchomości użytkowane przez ochotnicze straże pożarne na ich cele statutowe, których właścicielami są ochotnicze straże pożarne lub gminy.

Uprawnionymi do składania wniosku są jednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego oraz ochotnicze straże pożarne.

Możliwość dofinansowania w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego Beneficjenta nie może przekroczyć 30 000,00 zł lub w formie pożyczki, uwzględniając, że łączna kwota dofinansowania w formie dotacji i pożyczki ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie przy ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin lub biurze Funduszu w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin (w zależności od lokalizacji Wnioskodawcy zgodnie z pkt. XII ppkt. 6 Regulaminu), w terminie od 6 kwietnia do 5 czerwca 2021 r.

Zaplanowana alokacja środków dotacyjnych wynosi 510.000,00 zł


W związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na nabór wniosków na projekty z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2021 - „REMIZA” informujemy, że przyjmowanie wniosków z dniem 05.05.2021 r. zostaje wstrzymane. Wnioski, które wpłyną do Funduszu po tym terminie nie będą rozpatrywane.