Strona
główna
Oferta
O Funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
BIP
Konkursy
Kontakt

Zapisy umowne powinny być zgodne z poniższymi wytycznymi.

1. Zadania o charakterze inwestycyjnym

1.1. Beneficjent pomocy Funduszu jest zobowiązany do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu, na budowanym / wybudowanym / modernizowanym / zmodernizowanym obiekcie / budowli, tablicy informacyjnej o treści „Zadanie pn. dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin. pl”, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfos.szczecin.pl. Rozmiar tablicy jest uzależniony od kwoty dofinansowania, zgodnie z poniższymi wytycznymi (tablica 1 i 2) .

Minimalny rozmiar tablicy Pożyczka Dotacja
597 mm x 420 mm do 1 mln zł do 100 tys. zł
840 mm x 597 mm powyżej 1 mln zł powyżej 100 tys. zł

Tablica powinna być wykonana z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego. Nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości.

Uwaga: W przypadku inwestycji liniowych np. kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych itp. tablice informacyjną należy umieścić w/na obiektach (przepompowni ścieków, oczyszczalni, wymiennikowni, węzłów cieplnych itp. lub w innym miejscu zlokalizowanym na/przy trasie sieci).

1.2. Beneficjent pomocy Funduszu jest zobowiązany do trwałego umieszczenia na zakupionym ze środków Funduszu zaewidencjonowanym środku trwałym (za wyjątkiem środków transportu pojazdów specjalistycznych) informacji o treści „Zakup dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www. wfos.szczecin.pl” (tablica 3).

1.3. W przypadku zakupu ze środków Funduszu środków transportu oraz pojazdów specjalistycznych, bądź ich modernizacji, czy doposażenia, Beneficjent jest zobowiązany do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu tych pojazdów np. drzwi pojazdu, tył pojazdu, informacji o treści „Zakup pojazdu dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl”. Minimalna powierzchnia oznakowania 600 cm kw (tablica 4A i 4B). Wzór i umiejscowienie oznakowania każdorazowo należy uzgodnić ze specjalistą techniczno-branżowym prowadzacym sprawę.

2. Zadania o charakterze nieinwestycyjnym

2.1. Publikacje, filmy i materiały dydaktyczne

Beneficjent pomocy Funduszu ma obowiązek umieścić na pierwszej stronie (tzw. redakcyjnej) i ostatniej stronie publikacji (okładka książki, filmu – tył) logotyp Funduszu oraz informację o treści „Zadanie pn. dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl” (tablica 5).

2.2. Szkolenia, konkursy i inne imprezy o charakterze publicznym

Beneficjent pomocy Funduszu ma obowiązek poinformować uczestników kursu / szkolenia / konferencji o wsparciu finansowym ze środków Funduszu poprzez umieszczenie w widocznym miejscu sali tablicy informacyjnej lub baneru zawierającej/ego  logotyp Funduszu oraz informację „Zadanie pn. dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl”, a w przypadku finansowania przez Fundusz zakupu nagród w konkursach ekologicznych, Beneficjent umożliwi przedstawicielowi Funduszu wręczenie nagród (tablica 5, ewentualnie tablica 7 lub 8).

2.3. Zakup nagród rzeczowych

Jeżeli jednostkowa wartość nagrody przekracza kwotę 100 zł netto, a forma nagrody pozwala na to, Beneficjent ma obowiązek umieścić na niej logotyp Funduszu oraz informację „Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl” (tablica 5).

2.4. Zalesienia, pielęgnacja pomników przyrody i zieleni zabytkowej

Należy stosować wytyczne z pkt 1.1.

2.5. Ścieżki edukacji ekologicznej

Beneficjent ma obowiązek umieść na stałe w widocznym miejscu przy wejściach na ścieżkę edukacji ekologicznej, wykonane w sposób trwały tablice informacyjne zawierające logotyp Funduszu oraz napis „Zadanie pn. dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl”. Logotyp Funduszu ma również zostać umieszczony na wszystkich tablicach edukacyjnych i informacyjnych związanych ze ścieżką, finansowanych przez Fundusz (tablica 5).

2.6. Programy edukacyjne

W przypadku realizowanych programów edukacyjnych powinno się umieścić w widocznym miejscu w siedzibie i na stronie internetowej Beneficjenta informację o dofinansowaniu zadania przez Fundusz w brzmieniu: „Zadanie pn. dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl” (tablica 5).

2.7. Dokumentacje, opracowania, program

Beneficjent pomocy Funduszu ma obowiązek umieścić na pierwszej stronie dokumentacji/ opracowania/ programu logotyp Funduszu oraz informację o treści „Wykonanie …..(wstawić nazwę) dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl”

3. Program pożyczek dla osób fizycznych

Po zakończeniu zadania Beneficjent zobowiązany jest trwale oznakować wykonaną inwestycję informacją o treści: “Inwestycja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Programu Pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresy ochrony powietrza, wód i gleby” – wzór naklejki w załączniku (tablica 6).

4. Pozostałe przedsięwzięcia

W pozostałych przypadkach Beneficjent przedstawia swoją propozycję informowania o wsparciu Funduszu do specjalisty techniczno-branżowego prowadzącego sprawę, i wzór taki akceptuje Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków.
Ponadto w przypadku oznakowania zakupionego wyposażenia/sprzętu/nagród Fundusz dysponuje naklejkami, które można pobrać w Biurach Funduszu i umieścić na zakupionych elementach rzeczowych.

Wzory tablic

Wzory tablic informujących o uzyskanym dofinansowaniu ze środków Funduszu zamieszczone są na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfos.szczecin.pl. Zostały one zapisane w plikach w formacie PDF. Należy je dostosować do wymogów zapisanych w niniejszej instrukcji.

W miejscach wykropkowanych na przykładowych wzorach tablic należy wpisać nazwę inwestycji.

Wszelkie tablice informacyjne prosimy dostosowywać do Księgi Znaku, która zamieszczona jest na stronie Funduszu (www.wfos.szczecin.pl).

Wzory tablic i naklejek przed zleceniem ich wykonania muszą uzyskać akceptację specjalisty ds. techniczno –branżowych prowadzącego sprawę.

W szczególnych przypadkach, gdy Beneficjenci nie mają możliwości zastosowania zapisów instrukcji sposób oznakowania ustalany jest indywidualnie po konsultacji ze specjalistą ds. techniczno-branżowych i akceptacji Kierownika Zespołu ds. Obsługi Wniosków.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • sekretariat@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin