Strona
główna
O funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
Konkursy
Kontakt

Projekt polega na budowie ogólnokrajowej sieci doradców, składającej się z zespołów doradców świadczących usługi w poszczególnych województwach. Działania doradcze skierowane będą do instytucji publicznych, przedsiębiorców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych. Przewiduje się różne formy świadczenia usług doradczych celem zwiększania świadomości społeczeństwa we wskazanych obszarach, w szczególności podmiotów, którym dedykowane jest wsparcie w ramach POIiŚ i RPO w latach 2014-2020. Projekt przyczyni się w przyszłości do utworzenia sieci Doradców Energetycznych w gminach na terenie całego kraju tzw. energetyków gminnych (poprzez zachęcanie gmin do tworzenia takich stanowisk).

Realizacja Projektu Doradztwa Energetycznego będzie służyła:

Jednym z głównych zadań Projektu Doradztwa Energetycznego będzie bieżące identyfikowanie lokalnych barier przy tworzeniu i wdrażaniu przez gminy planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz pomoc władzom lokalnym przy ich likwidowaniu lub ograniczeniu.
NFOŚiGW, jako Beneficjent działania 1.3.3, przygotowywał się do roli Partnera Wiodącego projektu od początku roku 2014. Dla realizacji Projektu Doradztwa Energetycznego przyjęto formułę projektu partnerskiego, co umożliwiło włączenie do współpracy Partnerów w regionach, głównie  wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) oraz Województwo Lubelskie.

Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego dla Projektu

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa Rok osiągnięcia wartości docelowej
I. Wskaźniki produktu
I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji
Liczba udzielonych konsultacji szt. 50 000 2023
Liczba planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN) objętych wsparciem doradczym szt. 1 200 2023
Liczba utworzonych platform internetowych w zakresie wymiany doświadczeń szt. 1 2023
II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji
Liczba inwestycji w zakresie EE i OZE objętych wsparciem doradczym szt. 800 2023
Liczba przeszkolonych doradców energetycznych przygotowanych do prowadzenia usług doradczych osoby 85 2023

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • kancelaria@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin