Strona
główna
Oferta
O Funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
BIP
Konkursy
Kontakt

AKTUALNOŚCI

19.06.24

Za nami spotkania informacyjne dla Beneficjentów
Ponad 300 przedstawicieli samorządów, świata nauki i biznesu wzięło udział w spotkaniach informacyjnych dla Beneficjentów zorganizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W programie spotkań w koszalińskiej Hali Widowiskowo-Sportowej i szczecińskim Kompleksie Posejdon znalazły się nie tylko prezentacje autorskich programów realizowanych przez Fundusz, ale również informacje o przygotowywanej właśnie strategii działania na lata 2025-2028. Przedstawiona została także oferta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestnicy mogli zapoznać się z aktualnie otwartymi naborami i obejrzeć najciekawsze realizacje, jako inspirację do kreatywnego podejścia do zagadnienia edukacji ekologicznej czy ochrony przyrody. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za rozmowy i liczne pytania. Prezentacja - Spotkania beneficjentów cz. 1 Prezentacja - Spotkania beneficjentów cz. 2 ...
Dowiedz się więcej

14.06.24

Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
Zmiana Programu Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej w Szczecinie  (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza,  że od dnia 14.06.2024 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”) – zakres zmian został opisany w punkcie „Wprowadzone zmiany Programu” poniżej.  Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio: dla wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem (finansowanie z FEnIKS do wyczerpania środków w poszczególnych wfośigw, następnie inne źródła finansowania): zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie  dotacji  w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem wraz z instrukcją wypełniania, dla wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu (inne źródła finansowania): zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu wraz z instrukcją wypełniania. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu są finansowane m.in. ze środków Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX. 01.01 Efektywność Energetyczna, Typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE) – wkład w Program Czyste Powietrze. Alokacja finansowa ze środków unijnych, tj. Funduszu Spójności w ramach Działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna wynosi 6 400 000 000 PLN (słownie: sześć miliardów czterysta milionów złotych).WFOŚiGW w Szczecinie realizuje projekt grantowy dot. Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" polegający na udzielaniu grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców. Ilekroć poniżej jest mowa o: Wnioskodawcy/Beneficjencie – należy przez  to  rozumieć  odpowiednio  osobę  ubiegającą  się  o  grant o którym mowa w b)/grantobiorcę, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027; dotacji - należy przez to rozumieć odpowiednio także grant, o którym mowa w art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027; Wprowadzone zmiany Programu Uwzględnienie możliwości przedłożenia certyfikatów nadania znaków jakości HP Keymark, EHPA Q lub Eurovent w celu czasowego wpisania pomp ciepła na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) – nie dłużej niż do dnia 31.12.2024 r. Wprowadzenie obligatoryjnego audytu energetycznego przy zakupie i montażu pomp ciepła kwalifikowanych w ramach  Ww. warunek obowiązuje dla umów o dofinansowanie zawartych na podstawie wniosków o dofinansowanie składanych od 14.06.2024 r. Zgodnie z wprowadzoną zmianą, pompy ciepła służące do ogrzewania lub ogrzewania i cwu mogą być kwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu jeżeli: został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i wskazano w tym audycie wybór pompy ciepła jako nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu oraz został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze oraz został zrealizowany w całości wybrany do realizacji, optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazany w audycie energetycznym, obejmujący wybór pompy ciepła jako nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, zmianie  ulega  również  dokumentacja wdrożeniowa, w tym m.in. wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji / dotacji z prefinansowaniem oraz wzór wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania. Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 14 czerwca 2024 r. rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Dla kogo dofinansowanie?  Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy: dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu, przeciętny miesięczny   dochód   na   jednego    członka    jej    gospodarstwa   domowego    wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2) Programu, W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1,   z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył   czterdziestokrotności   kwoty    minimalnego    wynagrodzenia    za    pracę    określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, przeciętny miesięczny   dochód   na   jednego   członka   jej    gospodarstwa   domowego   wskazany    w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju  zasiłku oraz okresu,  na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – w ramach Części 3) Programu. W  przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która  przedstawiła  zaświadczenie   o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Dofinansowanie w formie dotacji  z  prefinansowaniem  może  zostać  udzielone  Beneficjentom  wyłącznie  w ramach Części 2 i Części 3 Programu. Dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach Części 1 i Części 2 Programu. Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.    Gdzie składać wnioski?  Wnioski o dotację lub dotację z prefinansowaniem Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać: wyłącznie poprzez: serwis gov pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-  czyste-powietrze lub system  https://gwd.nfosigw.gov.pl: Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem ·      wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),  w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami. Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać: za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW. Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.   Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu należy składać wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Szczecinie i podlega bieżącej aktualizacji. Banki udzielają informacji o Programie oraz na podstawie danych przekazanych przez Wnioskodawców, wypełniają wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu.  Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach, przekazywane są do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem, w celu ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu. Najważniejsze warunki dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego: kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie. warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi, przez bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem oraz wykorzystanie tego kredytu przez Beneficjenta, zgodnie z jego przeznaczeniem. Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w  formie dotacji  na częściową  spłatę kapitału  kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Informacje o uruchomieniu pożyczek dla gmin jako  uzupełniającego  finansowania  dla  Beneficjentów  Części 2 i Części 3 Programu zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu....
Dowiedz się więcej

10.06.24

126 mln zł z Unii Europejskiej na nowe, ekologiczne źródła ciepła na Pomorzu Zachodnim
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych – będzie mógł wesprzeć mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w wymianie źródeł ciepła na ekologiczne. To wszystko w trosce o jakość powietrza, zdrowie mieszkańców, a także oszczędności w domowych budżetach. Fundusz – przy wsparciu środków z Unii Europejskiej na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko – prowadzi „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie zachodniopomorskim”. – Dobrze znany mieszkańcom program Czyste Powietrze zyskał nowe źródło finansowania w postaci środków unijnych. Poprzez program dbamy o jakość powietrza, ale także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, finansując poprawę efektywności energetycznej, czyli między innymi wymianę okien i drzwi na energooszczędne oraz likwidację starych i montaż nowych, ekologicznych źródeł ciepła – mówi Waldemar Miśko – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Program wspiera nie tylko wymianę źródła ciepła, ale także kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego, w tym modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz montaż wentylacji z odzyskiem ciepła. Dofinansowanie może także objąć wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej lub potrzebnych ekspertyz. Planowany do osiągnięcia przez szczeciński Fundusz efekt ekologiczny to ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla o 8,5 tysiąca ton rocznie oraz oszczędność energii na poziomie ponad 25 tys. megawatogodzin (MWh) rocznie. O tyle mniej domy będą zużywać po dociepleniu i wymianie źródła ciepła. Program – w zależności od dochodu w przeliczeniu na członka rodziny – pozwala otrzymać od 13 do nawet 136,2 tysięcy złotych dofinansowania. Wsparcie to dotacja, dotacja z prefinansowaniem lub na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Od początku realizacji programu Czyste Powietrze we wrześniu 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyjął ponad 19 tysięcy wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 0,5 miliarda złotych. Mieszkańcy, wymieniając źródło ciepła, najczęściej decydują się na pompy ciepła oraz kotły na biomasę. Do Funduszu wpłynęło także ponad 600 wniosków na prawie 37 mln zł, w których wsparcie pochodzi już ze środków Unii Europejskiej. Zostały także podpisane pierwsze 23 umowy dofinansowania w ramach programu FEnIKS. Zapraszamy do składania wniosków w naszych Biurach: przy ul. Jagiellońskiej 32/U5 w Szczecinie, ul. Zwycięstwa 111 w Koszalinie i Placu Wolności 8 w Szczecinku, a także za pośrednictwem gmin, które współpracują z Funduszem w realizacji programu na swoim terenie. 03. Prezentacja_126 mln zł z Unii Europejskiej...
Dowiedz się więcej

06.06.24

Gratulacje dla Pracowników Funduszu od Pani Ministry Klimatu i Środowiska
Dziś Biuro Funduszu w Szczecinie odwiedziła Pani Paulina Hennig-Kloska – Ministra Klimatu i Środowiska, która spotkała się z członkami Rady Nadzorczej i Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Naszym Koleżankom i Kolegom, którzy na co dzień pracują w biurach w Szczecinie i Koszalinie, gratulowała wieloletniej pracy w Funduszu. Listy gratulacyjne otrzymali: Ewa Wielgosz – Specjalista ds. Obsługi Sekretariatu – 30 lat pracy Monika Anielska – Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych – 30 lat pracy Antoni Niedźwiecki – Specjalista ds. Techniczno-Branżowych – 30 lat pracy Monika Kamińska-Kierzkowska – Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych – 28 lat pracy Ewa Mazurek-Kapuścińska – Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych – 27 lat pracy Aneta Wolska – Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych – 25 lat pracy Dziękujemy za udział w tak ważnym dla nas wydarzeniu Panu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu Adamowi Rudawskiemu....
Dowiedz się więcej

27.05.24

Trzydzieści samorządów zainwestuje w ciepłe mieszkania
Ponad 55 milionów złotych dla 30 zachodniopomorskich samorządów na wymianę pieców w mieszkaniach i budynkach wielorodzinnych. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie nowe źródła ciepła zostaną zamontowane w niemal 1000 mieszkań oraz prawie 140 budynkach, zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. 27 maja 2024 r. – w Dniu Samorządu Terytorialnego reprezentanci gmin odebrali umowy dotacji.   – Działania na rzecz środowiska przy jednoczesnej poprawie jakości życia obywateli są dla rządu niezwykle ważne. Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie jest tego najlepszym dowodem. Cieszę się, że ten program budzi w województwie zachodniopomorskim tak duże zainteresowanie. Fundusze, które dzięki niemu trafią do 30 gmin w naszym regionie, realnie poprawią zdrowie, finanse i codzienność mieszkańców. Będzie to można poczuć oddychając czystym powietrzem, płacąc niższe rachunki oraz funkcjonując w komfortowych warunkach w swoich mieszkaniach – mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.   Udzielone przez Fundusz dotacje w łącznej wysokości 55,68 mln zł pozwolą na wymianę pieców w 983 mieszkaniach oraz 139 budynkach, administrowanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Najwyższe dofinansowanie – ponad 7,7 mln zł – trafi do Gminy Miasta Stargard. Najwięcej mieszkań – 112 – zyska nowe źródła ciepła w Szczecinie, z kolei najwięcej – 30 – budynków, zarządzanych przez wspólnoty, które wymienią źródła ciepła znajduje się w Gryficach.   – Ciepłe Mieszkanie to jeden z kilku istotnych programów pozwalających na coraz bardziej widoczną i odczuwalną zieloną transformację w regionie. Pomorze Zachodnie należy do grupy najbardziej ekologicznych województw w Polsce, jest liderem w produkcji energii z OZE. To zobowiązuje, dlatego podobnie, jak w perspektywie unijnej 2014-2020, tak i w obecnej 2021-2027, mamy do zrealizowania ambitne cele na rzecz środowiska naturalnego. Uda się to tylko w przypadku bliskiej współpracy z lokalnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. Wszyscy chcemy żyć zdrowo i w czystym otoczeniu, dlatego kiedy są możliwości pozyskania wsparcia finansowego, warto wymieniać przestarzałe piece, montować nowoczesne pompy ciepła, dokonywać termomodernizacji budynków czy instalować panele fotowoltaiczne – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.   - Szczeciński Fundusz realizuje program Ciepłe Mieszkanie w ścisłej współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To rozwiązanie uzupełniające program Czyste Powietrze, jeśli chodzi o wsparcie mieszkańców budynków wielorodzinnych, którzy przy naszym wsparciu mogą wymienić stare, nieekologiczne źródło ciepła na nowe. Wszystko po to, by ogrzewać mieszkania taniej i bardziej ekologicznie, a także poprawić efektywność energetyczną i ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery – mówi Waldemar Miśko – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Wsparcie trafi do gmin: Barlinek (3,74 mln zł; 23 mieszkania; 15 budynków wspólnot), Chociwel (483,5 tys. zł; 23 m.), Chojna (660 tys. zł; 18 m.; 1 b. w.); Choszczno (4,3 mln zł; 90 m.; 5 b. w.), Darłowo (2,8 mln zł; 16 b. w.), Dębno (1,61 mln zł; 42 m.; 4 b. w.), Dolice (423 tys. zł; 20 m.), Gryfice (5,95 mln zł; 60 m.; 30 b. w.), Kalisz Pomorski (30 tys. zł; 1 m.), Kamień Pomorski (1,23 mln zł; 50 m.), Karlino (940 tys. zł; 31 m.), Kołobrzeg (2,1 mln zł; 6 b. w.), Lipiany (296,5 tys. zł; 11 m.), Łobez (2,4 mln zł; 45 m.; 3 b. w.), Mieszkowice (585 tys. zł; 27 m.), Mirosławiec (110 tys. zł; 6 m.), Moryń (451 tys. zł; 7 m.; 2 b. w.), Myślibórz (375 tys. zł; 14 m.), Płoty (3,35 mln zł; 30 m.; 10 b. w.), Police (2,28 mln zł; 80 m.), Rąbino (505 tys. zł; 5 m.; 2 b. w.), Resko (242 tys. zł; 12 m.), Stargard (605 tys. zł; 30 m.), Miasto Stargard (7,73 mln zł; 84 m.; 22 b. w.), Szczecin (2,96 mln zł; 112 m.; 1 b. w.), Świdwin (2,39 mln zł; 105 m.), Trzebiatów (2,65 mln zł; 15 m.; 12 b. w.), Węgorzyno (563,5 tys. zł; 26 m.), Wierzchowo (225 tys. zł; 10 m.) i Złocieniec (3,69 mln zł; 6 m.; 10 b. w.).   Program Ciepłe Mieszkanie oferuje wsparcie na montaż kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła albo podłączenia lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dofinansowanie można otrzymać także na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Sfinansować można również koszt przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji. Wysokość dotacji na jedno mieszkanie to – w zależności od dochodów w przeliczeniu na członka rodziny – od 16,5 do 41 tys. zł. WFOŚiGW w Szczecinie pierwszą edycję programu zrealizował w 2022 roku. Efekt to 30 umów z gminami na łączną kwotę niemal 22 mln zł, dzięki czemu wymieniono źródła ciepła w 919 mieszkaniach. To kolejne umowy dofinansowania, zawarte pomiędzy Funduszem, a samorządami w ramach drugiej edycji programu Ciepłe Mieszkanie, realizowanej w latach 2023-2024. Łącznie z podpisanymi wcześniej – do 80 gmin z naszego regionu trafi łącznie ponad 117 mln zł. Środki pozwolą na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w 2092 lokalach mieszkalnych oraz 319 budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa. Budżet programu drugiej edycji programu to w skali kraju 1,75 miliarda złotych. Szczegółowe informacje: https://wfos.szczecin.pl/programy/cieple-mieszkanie-edycja-ii-za-posrednictwem-gmin...
Dowiedz się więcej

08.05.24

Nabór wniosków w programie „Bezpieczny Strażak”
Cel: zwiększenie stanu bezpieczeństwa, sprawniejsze prowadzenie akcji ratowniczych oraz podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych Dla kogo? Ochotnicze Straże Pożarne z województwa zachodniopomorskiego Na co? zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony. Program pozwala na zakup m.in.: ▪️ systemów odprowadzania spalin, mobilnych stacji zasilania wraz z panelami fotowoltaicznymi, kamer termowizyjnych, defibrylatorów, pił tarczowych do stali i betonu, aparatów powietrznych nadciśnieniowych, pomp do wody zanieczyszczonej z kompletem węży ssawnych, motopomp pożarniczych, pomp pływających, wytwornic piany, kurtyn wodnych, a także specjalistycznych ubrań, kominiarek niepalnych strażackich, hełmów strażackich. Poziom dofinansowania wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość dofinansowania na jedną jednostkę OSP wynosi 25 000 zł, przy czym dofinansowanie udzielone zostanie na 1 jednostkę z danej gminy. Termin składania wniosków: od 30 kwietnia 2024 r. do 31 maja 2024 r. Informacje o programie: https://wfos.szczecin.pl/programy/bezpieczny-strazak...
Dowiedz się więcej

08.05.24

Nabór wniosków w programie „Remiza”
Trwa nabór wniosków na projekty z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2023 – „REMIZA”. Cel: ochrona powietrza przy wsparciu działalności ochotniczych straży pożarnych   Kto może złożyć wniosek? Ochotnicze Straże Pożarne z województwa zachodniopomorskiego, gminy  Na co? cieplenie budynków, zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych), modernizacja źródła ciepła ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Termin składania wniosków od 29 kwietnia 2024 r. do 28 czerwca 2024 r. lub do wyczerpania środków. Informacje o programie: https://wfos.szczecin.pl/programy/program-remiza...
Dowiedz się więcej

08.05.24

Nabór wniosków w Programie Priorytetowym „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”
W odpowiedzi na konieczność podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, który jest wdrażany wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na ten cel przeznaczono w województwie zachodniopomorskim 2.001.438,80 zł w latach 2024–2025.   Kto może złożyć wniosek? ▪️ jednostki samorządu terytorialnego, ▪️ związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, ▪️ samorządowe jednostki organizacyjne oraz samorządowe osoby prawne, ▪️ podmioty mające status organizacji pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, ▪️inne jednostki organizacyjne, jeżeli dofinansowanie przez Fundusz związane jest z prowadzoną przez nie działalnością w zakresie: - ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody, -udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego, -systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, -kultury, -pomocy społecznej  Na co? programy edukacyjne, kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej, audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii, kursy, szkolenia, warsztaty, prelekcje, seminaria, konferencje, sympozja, kongresy, konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu wojewódzkim, infrastruktura służąca edukacji ekologicznej, pomoce dydaktyczne, multimedia o tematyce ekologicznej. Wnioski należy składać w jednej z kategorii tematycznej: Efektywność energetyczna/OZE; Niskoemisyjny transport; Przeciwdziałanie emisjom; Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarka wodna. Termin składania wniosków: od 22 kwietnia 2024 r. do 31 maja 2024 r.   Projekty inwestycyjne mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie do 90% kosztów kwalifikowanych projektu lub do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego.   Projekty nieinwestycyjnie (np.: programy edukacyjne, szkolenia, warsztaty, konferencje, imprezy ekologiczne, wydawnictwa, publikacje, audycje) mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych projektu lub do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi 150.000,00 zł. Informacje o programie: https://wfos.szczecin.pl/programy/regionalne-wsparcie-edukacji-ekologicznej...
Dowiedz się więcej

30.04.24

Wsparcie dla Strażaków i na edukację ekologiczną
Zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej, a także termomodernizację budynków remiz umożliwiają nabory wniosków w ramach Bezpiecznego Strażaka i Remizy. To programy, dedykowane Ochotniczym Strażom Pożarnym, przygotowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Fundusz oferuje też dofinansowanie edukacji ekologicznej. O możliwościach wsparcia mówili dziś w Koszalinie: Waldemar Miśko – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz Marek Kowalski – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego. Bezpieczny Strażak – nawet 90% dofinansowania dla OSP Zwiększenie stanu bezpieczeństwa, sprawniejsze prowadzenie akcji ratowniczych i podniesienie gotowości bojowej służb ratowniczych – to cele programu Bezpieczny Strażak. Umożliwia on zakup przez Ochotnicze Straże Pożarne między innymi systemów odprowadzania spalin, mobilnych stacji zasilania z panelami fotowoltaicznymi, kamer termowizyjnych, defibrylatorów, pił tarczowych do stali i betonu oraz specjalistycznych ubrań, butów i hełmów. Budżet to 2,9 mln zł, a maksymalne wsparcie dla jednostki OSP to 25 tys. zł. Co ważne, dofinansowanie może trafić do 1 jednostki z gminy. Termin składania wniosków to 31 maja 2024 r. Nie tylko termomodernizacja remiz Program Remiza pozwala Ochotniczym Strażom Pożarnym i gminom zdobyć dofinansowanie na ocieplenie budynków, zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych), modernizację źródeł ciepła i modernizację oświetlenia. Dotacja może wynieść 90% kosztów, maksymalnie 40 tys. zł na jednostkę, a budżet programu w naszym regionie to 1,6 mln zł. Wszystko po to, by obiekty, użytkowane przez Strażaków-Ochotników były przyjazne środowisku. Wnioski można składać do 28 czerwca 2024 r. Ponad 2 mln zł na edukację ekologiczną Od 22 kwietnia 2024 r. Fundusz przyjmuje wnioski w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. To konkurs, do którego można zgłaszać do dofinansowania różnego rodzaju projekty dotyczące edukacji ekologicznej, w tym m.in. kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej, audycje na temat zrównoważonego rozwoju i ekologii, kursy, szkolenia, warsztaty, prelekcje, seminaria, konferencje, konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu wojewódzkim, pomoce dydaktyczne oraz multimedia. Wnioski można składać w kategoriach tematycznych: Efektywność energetyczna/OZE, Niskoemisyjny transport, Przeciwdziałanie emisjom oraz Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarka wodna. Kwota wsparcia dla jednego Beneficjenta to nawet 150 tys. zł. Szczegółowe informacje o programach są dostępne na stronie wfos.szczecin.pl w zakładce Oferta....
Dowiedz się więcej

26.04.24

Konkurs geologiczny Nasza Ziemia 2024
Pod hasłem Na krańcach Ziemi odbywa się XXV edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia 2024”. Zmagania rozgrywają się w dwóch kategoriach: plastycznej i pisemnej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wsparł organizację konkursu. Dodatkowo autorka najładniejszej pracy plastycznej otrzymała specjalną nagrodę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie Waldemara Miśko. Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu plastycznego i wiedzy o środowisku!...
Dowiedz się więcej

23.04.24

#AkademiaCzystegoPowietrza2024 – 25 kwietnia o godz. 10:00. Zapraszamy na 2. webinar o zmianach w programie „Czyste Powietrze”
O nowościach w zmienionym właśnie programie „Czyste Powietrze” będzie można usłyszeć już w najbliższy czwartek, 25 kwietnia o godz. 10:00 w ramach cyklu #AkademiaCzystegoPowietrza2024.  Eksperci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ-PIB) przedstawią najważniejsze informacje dotyczące nowych zasad w programie „Czyste Powietrze”, który zmienił się 22 kwietnia 2024 r. Uczestnicy usłyszą o obowiązkach związanych z listą zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) – zarówno pod kątem wnioskodawców, jak i producentów czy importerów urządzeń, a także o innych, istotnych nowościach, jak np. jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, czy doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa. W czasie spotkania, przewidziano możliwość zadawania pytań za pomocą aktywnego czatu. Formularz rejestracyjny na najbliższy webinar – https://forms.office.com/e/xVwryuvD6P – dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych do 24.04.2024 r. do godz. 12:00. Link do spotkania, po rejestracji, wysyłany będzie dzień przed webinarem, na adres mailowy podany w formularzu. *** Cykl „Akademia Czystego Powietrza” – baza praktycznej wiedzy o ogólnopolskim programie „Czyste Powietrze” – jest realizowany od 2020 r. przez NFOŚiGW, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Polskim Alarmem Smogowym....
Dowiedz się więcej

22.04.24

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie zachodniopomorskim
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie zachodniopomorskim”. Realizacja Projektu, w ramach którego wdrażany będzie ogólnopolski Program priorytetowy „Czyste Powietrze” na terenie województwa zachodniopomorskiego, przyczyni się w sposób bezpośredni do osiągnięcia celów w zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków i wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła. W ramach Projektu udzielone zostaną granty na realizację przez grantobiorców przedsięwzięć polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w tym kompleksowej termomodernizacji lub demontażu starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakupie i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła wskazanych w programie „Czyste Powietrze” wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu) oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i możliwością montażu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dodatkowo grantem będzie mogło zostać objęte również wykonanie niezbędnej dokumentacji takiej jak audyt energetyczny, dokumentacja projektowa lub ekspertyzy. Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w tych budynkach jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą spełniające warunki Programu „Czyste Powietrze”. Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu Programu FEnIKS: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 25 160,0000 MWh/rok; Szacowana emisja gazów cieplarnianych: - wartość bazowa 11 460,0000 ton równoważnika CO2/rok, - wartość docelowa 3 020,0000 tony równoważnika CO2/rok; Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem: - wartość bazowa 1 530,0000 ton równoważnika CO2/rok, - wartość docelowa 390,0000 tony równoważnika CO2/rok. Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych: - wartość bazowa 44 580,0000 MWh/rok - wartość docelowa 18 180,0000 MWh/rok Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej: - wartość bazowa 0 szt. - wartość docelowa  2,0000 szt. #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie Wartość projektu : 126 000 000 zł Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 126 000 00 zł ...
Dowiedz się więcej

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

finanse

Korzyści finansowe

 • Niskie oprocentowanie pożyczek w stosunku do oferty bankowej
 • Długi okres kredytowania zadania (do 15 lat)
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału (do 12 miesięcy)
 • Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku oraz za późniejsze aneksowania umów
 • Niskie oprocentowanie pożyczek w stosunku do oferty bankowej
 • Długi okres kredytowania zadania (do 15 lat)
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału (do 12 miesięcy)
 • Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku oraz za późniejsze aneksowania umów
 • Finansowanie do 100% kosztu kwalifikowanego zadania
 • Możliwość częściowego umorzenia pożyczki (nawet do 20% w przypadku JST)
 • Stosowanie zwrotnych form dofinansowania, co powoduje stabilność kapitału
 • Stabilną i rozpoznawalną w województwie, finansującą inwestycje z zakresu ochrony środowiska
 • Wiarygodność finansowa i stabilność potencjału finansowego gwarantowanego ustawowo
 • Wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz w finasowaniu podmiotów o różnych formach organizacyjno-prawnych
 • Doświadczenie we wdrażaniu programów finansowaniu zadań ze środków wspólnotowych, znajomością uwarunkowań regionalnych; zarówno w zakresie zrealizowanych inwestycji na rzecz poprawy stanu środowiska jak i wciąż występujących potrzeb
 • Elastyczne reagowanie na potrzeby beneficjentów, o różnorodności stosowanych zasad i form dofinansowania, możliwości ich dostosowania do potrzeb beneficjentów
 • Kierujejmy się interesem publicznym i środowiskowym
srodowisko

Korzyści dla środowiska

 • Umożliwienie pełnego wykorzystania środków finansowych w ramach realizowanych programów rządowych
 • Kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej społeczeństwa, dzięki zwiększaniu poziomu kompetencji ekologicznych (tj. wiedzy o środowisku, praktycznych umiejętności oraz proekologicznej motywacji do zmiany postaw i codziennych zachowań)
 • Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, służące wypełnianiu celów wynikających z krajowej i wojewódzkiej polityki ochrony środowiska
 • Umożliwienie pełnego wykorzystania środków finansowych w ramach realizowanych programów rządowych
 • Kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej społeczeństwa, dzięki zwiększaniu poziomu kompetencji ekologicznych (tj. wiedzy o środowisku, praktycznych umiejętności oraz proekologicznej motywacji do zmiany postaw i codziennych zachowań)
 • Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, służące wypełnianiu celów wynikających z krajowej i wojewódzkiej polityki ochrony środowiska
 • Wdrażanie innowacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, gospodarki o obiegu zamkniętym, niskoemisyjności gospodarki oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy, rozwoju nowych technik i technologii służących między innymi racjonalnej gospodarce zasobami naturalnymi, zapobiegania powstawaniu lub ograniczenie emisji do środowiska
 • Poprawa stanu środowiska poprzez wsparcie realizacji zobowiązań środowiskowych
 • Umożliwienie pełnego wykorzystania środków zagranicznych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej, przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

BIULETYN - NATURALNIE

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

 • Biuro Szczecin
 • ul. Solskiego 3
 • 71-323 Szczecin
 • tel: 91 48-55-100
 • fax: 91 48-55-101
 • kancelaria@wfos.szczecin.pl
 •  
 • Godziny urzędowania:
 • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin