Strona
główna
O funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
Konkursy
Kontakt

Główne cele Projektu
Cel ogólny:

Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE 20/20/20.

Zgodnie z celem ogólnym wybór celów szczegółowych odpowiada obszarom, które mają podstawowe znaczenie dla wsparcia wynikającego z prawa UE i dokumentów programowych realizacji unijnego celu 3×20 (w przypadku Polski 20/20/15) i są adekwatne do zidentyfikowanych barier rozwoju niskoemisyjnej gospodarki oraz uwarunkowań dla konieczności wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa, przemysłu oraz osób fizycznych, wynikającego z prawa UE i dokumentów programowych.

Cel szczegółowy 1:

Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.
W zakresie rozwoju niskoemisyjnej gospodarki zwiększenie świadomości społecznej, uzależnione jest od prawidłowego wdrożenia Projektu Doradztwa Energetycznego i skutecznego dotarcia do wszystkich uczestników mogących mieć wpływ na osiągnięcie celu ogólnego, w tym do gmin, pozostałych podmiotów publicznych, przedsiębiorców jak również do osób fizycznych. Niezbędne są takie działania, które przyczynią się do przekonania gmin o zasadności tworzenia w gminach stanowisk energetyków gminnych. Ewaluacja i weryfikacja podejmowanych działań doradców będzie kluczowa w ramach celu szczegółowego 1, który będzie realizowany przez następujące przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie 1.1. Wdrożenie i rozwój systemu doradztwa energetycznego. Przedsięwzięcie 1.2. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i działań informacyjnych.

Cel szczegółowy 2:

Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN/SEAP.
W perspektywie finansowej 2014-2020 podstawą dofinansowania projektów ze środków publicznych w tym funduszy UE będą PGN. W związku z tym, niezbędne jest zapewnienie ich wysokiej jakości oraz monitorowania ich wdrażania, aby jak najszybciej można było reagować na zmieniające się uwarunkowania oraz stosować środki zaradcze w przypadku pojawiania się problemów.

Cel szczegółowy 3:

Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i OZE.

Zapewnienie wysokiej jakości nieodpłatnych usług doradczych w zidentyfikowanych obszarach tematycznych, może przyspieszyć absorbcję środków funduszy UE oraz przyczynić się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Cel szczegółowy 3 realizowany będzie poprzez usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji w zakresie EE i OZE oraz usługi doradcze w zakresie aplikowania o środki UE. Wsparcie doradcze zgodnie z zapisem SzOOP skierowane będzie do instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz osób fizycznych i wpłynie w głównej mierze na przygotowanie do dofinansowania projektów inwestycyjnych w ramach POIiŚ. Zgodnie z SzOOP 2014-2020 (wersja z 23.07.2015) wsparcie doradcze będzie udzielane w ramach I osi priorytetowej POIiŚ „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” w działaniach/poddziałaniach 1.1.1; 1.2; 1.3.1; 1.3.2; 1.5. Planuje się, że wsparcie będzie również udzielane w ramach większości RPO 2014-2020.COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • sekretariat@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin