Strona
główna
O funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
Konkursy
Kontakt

Informacje dla Wnioskodawcy

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto w Portalu beneficjenta na stronie https://wnioski.wfos.szczecin.pl
   (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać
  z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w Portalu beneficjenta
  w sekcji Pytania i odpowiedzi.
 1. Rejestracja w Portalu Beneficjenta następuje poprzez podanie imienia, nazwiska, nr PESEL i e-maila osoby będącej wnioskodawcą (osobą fizyczną) w Programie Agroenergia. W przypadku Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych przy rejestracji należy podać dane jw. identyfikujące osobę reprezentującą osobę prawną, natomiast w samym wniosku o dofinansowanie, w polu A.2. INFORMACJE OGÓLNE, należy wybrać właściwe zaznaczenie (A.2.2.).
 1. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie. Wniosek dostępny jest po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta po lewej stronie
  „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy . Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych. W celu prawidłowego wyświetlania załączników -PDF- proszę pobrać najnowszą wersję oprogramowania adobe reader dc ze strony internetowej producenta.
 2. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.
 3. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć za pomocą poczty tradycyjnej wraz z załącznikami  do właściwego WFOŚiGW obejmującego swym działaniem teren województwa, w którym realizowana będzie inwestycja:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Biuro Szczecin ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

lub

Biuro Koszalin ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin

w godzinach pracy kancelarii tj.: 8:00-15:00

 1. Dopuszcza się złożenie wniosku jedynie w wersji elektronicznej pod warunkiem złożenia wniosku poprzez Portal Beneficjenta, a następnie poprzez ePUAP przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. W tym przypadku należy pobrać z Portalu beneficjenta aktywny pdf wniosku o dofinansowanie, a następnie wypełniony wniosek wysłać do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF” w Portalu Beneficjenta, a następnie poprzez ePUAP.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku lub datę przesłania wniosku za pomocą ePUAP.

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie, ( wydruk wniosku w formie papierowej w tym samym dniu co wygenerowanie go w systemie).

Ocenie będą podlegać, tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru oraz zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF)
i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.szczecin.pl

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

 • Biuro Szczecin
 • ul. Solskiego 3
 • 71-323 Szczecin
 • tel: 91 48-55-100
 • fax: 91 48-55-101
 • kancelaria@wfos.szczecin.pl
 •  
 • Godziny urzędowania:
 • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin