Strona
główna
O funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
Konkursy
Kontakt

Celem ogłoszonego naboru wniosków jest wyłonienie zadań, które przyniosą najlepsze efekty w zakresie edukacji ekologicznej, tj. posiadających opracowany spójny, logiczny, poprawny pod względem merytorycznym projekt/zadanie – realizowane przez beneficjentów, dysponujących zespołem osób o odpowiednich kompetencjach, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, metodami dobranymi do celu i prawidłowo zdefiniowanej grupy odbiorców oraz efektywnych ekonomicznie.

Kto może złożyć wniosek?
jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty), związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne oraz samorządowe osoby prawne, podmioty mające status organizacji pożytku publicznego, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), inne jednostki organizacyjne, jeżeli dofinansowanie przez Fundusz związane jest z prowadzoną przez nie działalnością w zakresie: ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody, udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, kultury, pomocy społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

• programy edukacyjne,
• kampanie edukacyjno-informacyjne,
• publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej,
• audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii,
• kursy, szkolenia, warsztaty, prelekcje,
• seminaria, konferencje i sympozja, kongresy,
• studia podyplomowe,
• konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym,
• budowę, modernizację i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, izb edukacyjnych i szkół w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej,
• multimedia o tematyce ekologicznej.

Zasięg realizacji zadań proponowanych do dofinansowania:

Część A
• minimalny zasięg oddziaływania realizowanych przedsięwzięć to 3 gminy z terenu województwa zachodniopomorskiego,
• preferowane będą zadania obejmujące obszar całego województwa zachodniopomorskiego dające możliwości dotarcia z przedsięwzięciem do jak najszerszej grupy odbiorców i uzyskania tym samym optymalnego efektu ekologicznego.

Część B
• minimalny zasięg oddziaływania realizowanych przedsięwzięć to zasięg oddziaływania realizowanych projektów to teren 1 gminy województwa zachodniopomorskiego.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom prezentujemy wykaz zadań zakresu edukacji ekologicznej, które uzyskały dofinasowanie ze środków Funduszu w roku 2023 r. Mamy nadzieje ze zainspiruje on do realizacji przedsięwzięć pozwalających na osiągnięcie wymiernych efektów ekologicznych i rzeczowych.

Umowy zawarte przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z zakresu Edukacji Ekologicznej w 2023 roku
Lp. Numer umowy Nazwa Beneficjenta Nazwa Zadania Kwota Umowy Koszt całkowity Opis zadania – Efekt ekologiczny
1 2023A0225S Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie „Trop RYSIA łap” – działania edukacyjno-promocyjne w zakresie ochrony czynnej gatunków chronionych na przykładzie rysia.  799 450,00  799 450,00 Działania edukacyjno-promocyjne w zakresie ochrony czynnej gatunków chronionych m in. na przykładzie rysia przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa w województwie zachodniopomorskim. Planowana liczba to ok. 7200 osób w działaniach bezpośrednich.
2 2023A0401S Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Współczesne wyzwania ochrony środowiska w Polsce na przykładzie województwa zachodniopomorskiego  138 000,00  138 000,00 Zostanie osiągnięty poprzez podniesienie świadomości ekologicznej uczestników konferencji oraz warsztatów przewidzianych do realizacji w ramach zadania. Podczas zaplanowanych pięciu konferencji i dziesięciu warsztatów przedstawione zostaną najważniejsze zagrożenia w sferze ochrony środowiska wraz z ujęciem ich w świetle aktualnych przepisów prawa ochrony środowiska. Podczas konferencji i warsztatów omówiony zostanie również stan środowiska w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego, zagrożeń ze strony infrastruktury przemysłowej, nieprzestrzegania decyzji środowiskowych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz niewłaściwego postępowania mieszkańców naszego regionu zarówno w zakresie korzystania z różnych komponentów środowiska jaki i niewłaściwego postępowania z odpadami. Przewidywana ilość uczestników zadania wynosi 450 osób.
3 2023A2900S Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie „Świadomy Eko Obywatel kampania edukacyjno-informacyjna” realizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie  110 000,00  110 000,00 Zostanie osiągnięty poprzez realizację kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zachowa ekologicznych w kontekście bezpieczeństwa oraz uprawnień służb mundurowych. Wnioskodawca planuję produkcję dziesięciu podcastów, które umieszczone zostaną na kanale YouTube, stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, a także zostaną wykorzystane w celach edukacyjno-szkoleniowych w postaci pięciu artykułów. Przewidywana ilość odbiorców wynosi 140000 osób.
4 2023A4772S Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie „EKO OBYWATEL kampania edukacyjno-informacyjna” realizowana przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie  70 000,00  70 000,00 Zostanie osiągnięty poprzez realizację kampanii edukacyjno-informacyjnej adresowanej do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego na temat segregacji śmieci, korzystania z opakowań wielokrotnego użytku oraz zamiany wody butelkowanej na filtrowaną. Szczególną grupą odbiorców jednego z elementów kampanii będą uczniowie i młodzież szkół ponadpodstawowych. Kampania będzie realizowana w okresie od lutego 2024 r. do 30 listopada 2024 r. w ramach której wydane zostaną materiały drukowane, materiały informacyjne z zakresu ekologii na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, a także zakupione zostaną butelki do filtrowania wody wraz z zapasem filtrów oraz gadżety promujące ideę ekologii. Dodatkowo przeprowadzone będą zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, gdzie wykorzystane będą maseczki resustacyjne, konkurs dla szkół ponadpodstawowych – „Przetwarzanie = Odradzanie”  oraz akademia EKO OBYWATELA z zakresu edukacji ekologicznej – policyjni profilaktycy, seniorzy oraz młodzież z naszego województwa będą szkolić się wzajemnie z zakresu świadomego, ekologicznego życia, segregacji odpadów, oszczędzania zasobów naturalnych. Przewidywana ilość uczestników kampanii wynosi 330 osób.
5 2023A4822S Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Zarządzanie poprzez działanie w ochronie środowiska  95 000,00  95 000,00 Zostanie osiągnięty poprzez podniesienie świadomość ekologicznej uczestników biorących udział w zaplanowanych wydarzeniach jakimi są: warsztaty edukacyjne, konkurs na reportaż ekologiczny oraz konferencję podsumowującą projekt. Zapoznanie społeczeństwa z zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska poprzez warsztaty, konkursy czy zagadki stanowi formę bardziej przyswajalną dla młodzieży. Tym samym wpłynie to na lepsze rozpropagowanie przekazywanych treści do szerszej grupy odbiorców. Spotkanie konferencyjne posłuży do wymiany informacji o zakresie i efektach projektu w świetle wyzwań stojących przed służbami realizującymi zadania z zakresu ochrony środowiska. Ponadto planowany jest cykl warsztatów, na których będą omawiane i przedstawiane z wykorzystaniem sprzętu przykładowe sytuacje z którymi spotykamy się w codziennej pracy.
Oczekiwanym efektem ekologicznym przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości społeczeństwa, co pozwoli na poszerzenie wiedzy uczestników, a także uświadomienie przed jakimi wyzwaniami stają w obecnych czasach służby realizujące zadania z zakresu ochrony środowiska. Dodatkowym walorem jest możliwość prezentacji wiedzy w zakresie ochrony środowiska przez doświadczonych pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska, wykładowców Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego bądź ekspertów branżowych. Przewidywana ilość uczestników wynosi 205 osób.
6 2023D0058S Gmina Rewal Zielony zakątek – ścieżka sensoryczna do ćwiczenia i zabawy  14 972,00  29 944,00 Wzmacnianie i kształtowanie właściwych postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży z wykorzystaniem zaplanowanej ścieżki sensorycznej, która pozwoli na bieżące niwelowanie zaburzeń i dysfunkcji u dzieci, pobudzenie wyobraźni ruchowej oraz kreatywności. Szacuje się udział w korzystaniu ze ścieżki sensorycznej na poziomie ok. 500 uczestników.
7 2023D1013S Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska Edukacja ekologiczna realizowana w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska  84 414,00  166 814,00 Zostanie osiągnięty poprzez realizację różnorodnych formy edukacji przyrodniczo-leśnej: zajęcia dydaktyczne, warsztaty edukacyjne, prelekcje, konkursy, warsztaty dla nauczycieli, wystawy oraz imprezy plenerowe o charakterze edukacyjnym. Realizowany program ma na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa o środowisku przyrodniczym, a także ukształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec przyrody. Przewidywana ilość uczestników wynosi około 50.600 osób.
8 2023D1491K Fundacja „Happy Days – Szczęśliwe Dni” „Drużyna Ozebotka – odkrywa Planetę Przyszłości” – budowanie świadomości ekologicznej przez cykl zajęć edukacyjnych połączonych z wyjazdami studyjnymi dzieci z placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego  67 716,82  91 666,82 Efekt ekologiczny zostanie osiągnięty poprzez podniesienie świadomości ekologicznej – udział osób w: programy edukacyjne-udział osób – 1040, konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria – udział osób – 909, akcje,imprezy, festiwale – ilość uczestników – 590, konkursy-udział osób 75, konkursy-udział placówek -5
9 2023D1615K Powiat Świdwiński „Las wokół nas – drzewa – organizacja konkursu fotograficznego i cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży”  45 021,70  61 021,70 Efekt ekologiczny zostanie osiągnięty poprzez podniesienie świadomości ekologicznej – udział osób w: programy edukacyjne-udział osób – 1 332 osób, konkursy-udział osób – 36 osób.
10 2023D1703S Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Wiosenna Wystawa Ogrodniczo – Pszczelarska miejscem spotkań, promocji i działań edukacyjnych  24 351,30  36 851,30 Efekt ekologiczny zostanie osiągnięty poprzez podniesienie świadomości ekologicznej i poziomu wiedzy osób odwiedzających stoisko wystawiennicze EKOstrefy podczas Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej, poprzez emisje reklam prasowych w gazecie wojewódzkiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, przez emisje spotu w rozgłośni radiowej o zasięgu regionalnym oraz poprzez rozdysponowanie wśród odwiedzających gadżetów edukacyjnych. Przewidywana ilość uczestników wynosi 2000 osób, przewidywana ilość odbiorców radiowych wynosi 100000 osób.
11 2023D1704S Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie Działania edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej w terenu województwa zachodniopomorskiego – Kampania edukacyjno – informacyjna pt.” Dbamy o czystą planetę” oraz organizacja etapu wojewódzkiego XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej  169 270,00  227 510,00 Działania edukacyjne dzieci i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród odbiorców zadania oraz wykształcenie nawyków proekologicznych sprzyjających ochronie powietrza i szacunku do przyrody wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz nauczycieli szkolnych i przedszkolnych. Planowana liczba odbiorców kampanii we wszystkich grupach wiekowych planowana jest na około 43600 odbiorców.
12 2023D1705S Celowy Związek Gmin R-XXI Kompleksowa i długofalowa kampania informacyjno – edukacyjna z zakresu prawidłowej segregacji odpadów skierowana do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców pn.” Odpady segregujesz – surowce odzyskujesz” – III edycja  40 000,00  70 870,10 Efektem ekologicznym kampanii będzie kształtowanie postaw proekologicznych bezpośrednio wśród dzieci i młodzieży oraz podniesienie świadomości ekologicznej, zmiana postaw i zachowań społeczeństwa względem środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów. W ramach projektu przewiduje się udział 4382 dzieci i młodzieży szkolnej.
13 2023D1741S Gmina Lipiany Budowa ekologiczno – edukacyjnej wieży widokowej o konstrukcji drewnianej w Lipianach  184 135,73  184 405,73 Efektem ekologicznym zadania będzie kształtowanie postaw proekologicznych wszystkich grup społecznych, wiekowych i zawodowych społeczności poprzez wykorzystanie powstałej wieży widokowej. Zakładanym efektem ekologicznym jest odwiedzenie wieży widokowej  przez co najmniej 1000 osób rocznie.
14 2023D1767K Powiat Szczecinecki Człowiek – jego miejsce i rola w środowisku – edukacja ekologiczna w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jeziora w Szczecinku – edycja 2023  122 901,65  170 226,65 Efekt ekologiczny zostanie osiągnięty poprzez podniesienie świadomości ekologicznej – udział osób w: konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria – udział osób – 1 360, akcje,imprezy, festiwale – ilość uczestników – 2 800
15 2023D1773S Powiat Pyrzycki Ekologiczny Technik  7 500,00  15 000,00 Zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie konkursu plastycznego nt. ekologii, wystawę prac konkursowych oraz zagospodarowanie terenu przy szkole – parking ekologicznych środków transportu wraz z nasadzeniami roślin. Celem projektu jest pobudzenie prawidłowych zachowań ekologicznych uczniów i pracowników szkoły poprzez przygotowanie działań proekologicznych i prozdrowotnych. Przewidywana ilość uczestników wynosi 1850 osób.
16 2023D1775S Woliński Park Narodowy Projekt ekologiczny pn. „Mój Park – mój dom. Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego do celów edukacji ekologicznej”  147 350,40  196 700,40 Zostanie osiągnięty poprzez realizację programu edukacyjnego, który składa się z trzech głównych elementów tj.:
1. Realizację cyklu 12 warsztatów przyrodniczych „Bliżej natury – wspieramy bioróżnorodność w świecie roślin i zwierząt”.;
2. Opracowanie i wydanie questu przyrodniczego „O czym szumi las?”
3. Wydanie kwartalnika Wolińskiego Parku Narodowego i przeznaczenie go do szerokiego grona odbiorców ( nakład 9000 egzemplarzy w 2023 roku, 3000 na każdy z numerów)
Przewidywana ilość uczestników programu edukacyjnego wynosi 14240 osób.
17 2023D1829S Gmina Miasto Szczecin Konkurs geologiczno – środowiskowy – Nasza Ziemia 2023  12 055,00  16 513,00 Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej uczestników i odbiorców projektu w temacie upowszechniania historii Ziemi i zagrożeń jej środowiska, a także uświadomienie roli i odpowiedzialności człowieka za zmiany zachodzące w jej otoczeniu. Projektem zostaną objęte dzieci i młodzież z grupy wiekowej 11-18 lat. Przewidywana ilość uczestników wynosi – 100 osób.
18 2023D1892K Powiat Choszczeński Program Edukacji Ekologicznej „PTASIA EDUKACJA W POWIECIE CHOSZCZEŃSKIM”  18 158,91  65 094,96 konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria – udział osób – 1 360, akcje,imprezy, festiwale – ilość uczestników – 2 800
19 2023D2216S Polskie Terminale SA 10.Międzynarodowy Kongres Morski  50 000,00  600 000,00 Zostanie osiągnięty poprzez podniesienie świadomości ekologicznej, oraz wypracowanie działań na rzecz klimatu. Organizatorzy zaprosili ekspertów 15 krajów w tym politycy, samorządowcy, przedsiębiorcy, studenci i osoby związane z branża morską, infrastrukturą, ekologia i ochrona środowiska. Celem panelu poświęconego edukacji ekologicznej jest dotarcie do jak największej grupy odbiorców, upowszechnieniu wiedzy na temat ochrony środowiska, zainicjowanie międzynarodowej debaty o ochronie środowiska z wymaganiami prawnymi. Jednocześnie duży nacisk zostanie położony na innowacyjne rozwiązania, a wnioski wypracowane podczas debat i rozmów posłużą do sformułowania propozycji dla ustawodawcy. Przewidywana ilość uczestników kongresu wynosi 600 osób.
20 2023D2217S Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Moja przyjaźń z przyrodą  33 514,00  44 744,00 W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci podniesienia poziomu wiedzy ekologicznej poprzez propagowanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Planowana liczba uczestników programu to ok. 100 uczestników.
21 2023D2224K Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Krupach Gospodarka S.O.S dla środowiska – kampania edukacyjna GZUP Sp. z o.o.  15 000,00  30 000,00 Efekt ekologiczny zadania zostanie osiągnięty poprzez podniesienie świadomości ekologicznej – udział osób w: programy edukacyjne-udział osób – 5000, konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria – udział osób – 600, akcje,imprezy, festiwale – ilość uczestników – 250, konkursy-udział osób – 100, konkursy-udział placówek – 6
22 2023D2355K Złocieniecki Ośrodek Kultury Fauna i flora rzeki Drawy  15 000,00  20 000,00 Efekt ekologiczny zadania zostanie osiągnięty poprzez podniesienie świadomości ekologicznej – udział osób w: konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria – udział osób – 52, akcje,imprezy, festiwale – ilość uczestników – 2840
23 2023D2571K Gmina Mielno Edukacja ekologiczna w Gminie Mielno ,,Zasada 5R – wszystko w twoich rękach”  15 000,00  22 320,00 Wzrost świadomości ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami oraz wskazanie postaw i sposobów ograniczania produkcji odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych wśród mieszkańców Gminy Mielno.
24 2023D2640S Stowarzyszenie Społeczno-Ekolog. „Zwierzęcy Telefon Zaufania” Dbajmy o nasze zwierzęta – wojewódzka akcja interwencyjna Zwierzęcego Telefonu Zaufania  82 150,00  109 925,00 Efekt ekologiczny w postaci:zadania interwencyjne Zwierzęcego Telefonu Zaufania oraz kształtowanie postaw ekologicznych wobec problemów zwierząt bezdomnych. W ramach akcji interwencyjnej planuje się z dotarciem do ok. 32000 uczestników z terenu województwa zachodniopomorskiego.
25 2023D2641S Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie Ekologiczny zawrót głowy na XIV Jarmarku Jakubowym  56 237,00  76 340,00 Efekt ekologiczny zadania zostanie osiągnięty poprzez podniesienie świadomości ekologicznej, upowszechnienie wiedzy o środowisku, jego ochronie, zależnościach międzygatunkowych, sposobach wykorzystywania materiałów wtórnych wśród mieszkańców woj. Zachodniopomorskiego. Planowana ilość uczestników w ekostrefie to 30000 uczestników.
26 2023D2724S Skarb Państwa
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Myślibórz
Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Pyrzycach powiązane z edukacją społeczeństwa na temat form ochrony przyrody oraz roli lasów w pochłanianiu i magazynowaniu dwutlenku węgla (promocja LGW-Leśnych Gospodarstw Węglowych)  12 090,90  21 930,90 Zostanie osiągnięty poprzez podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, propagowanie zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego poprzez racjonalne jego kształtowanie oraz właściwe gospodarowanie zasobami, zmianę nastawienia do ogólnych zagadnień ochrony przyrody uczestników prelekcji zorganizowanej przez Nadleśnictwo Myślibórz podczas Wojewódzkich Obchodach Święta Policji w Pyrzycach. Zadanie edukacyjne obejmie około 200 osób, będą to dzieci i dorośli, dla których zaplanowano wręczenie upominku w postaci termosu w pokrowcu.
27 2023D2725S Uniwersytet Szczeciński Konferencja Funkcjonowanie i ochrona wód płynących PotamON 2023  20 728,70  83 528,70 Zostanie osiągnięty poprzez organizację konferencji pt. „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących” integrującej zdecydowaną większość środowisk naukowych, administracyjnych i społecznych oraz przedsiębiorców, których działalność realizowana jest w szeroko pojętej tematyce gospodarowania wodami płynącymi. W ramach konferencji planowane jest wydanie monografii, materiałów konferencyjnych ze streszczeniami wystąpień w nakładzie 150 szt. opartych o wygłoszone referaty i o inne zgłoszone teksty. W konferencji planowany jest udział 80 uczestników.
28 2023D2726S Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie 17. Dąbskie Wieczory Filmowe  54 963,00  126 963,00 Zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie następujących działań, które podniosą świadomość ekologiczną społeczeństwa:
1. Organizacja Konkursu na spot ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego pn. „Eko – Kadr”, którego głównym celem jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez zaangażowanie w tworzenie atrakcyjnych i nowoczesnych materiałów edukacyjnych.
2. Organizacja pokazów Prac Konkursowych i wręczenie nagród dla Laureatów Konkursu.
3. Wykorzystanie transmisji wydarzeń (spotkań z uznanymi aktorami i reżyserami) w ramach 17. Dąbskich Wieczorów Filmowych do prezentacji spotów konkursowych pn. „Eko – Kadr” w trakcie trwania transmisji live jak i późniejszej możliwości odtwarzania przez widzów.
4. Przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci.
5. Organizacja dwóch spacerów wodnych na temat ekologii z Panem Pawłem Madejskim.
6. Organizacja dwóch spacerów wodnych z towarzyszeniem muzyki filmowej po jeziorze Dąbie w wykonaniu Macieja Tubis oraz duetu Lilianny Kostrzewy i Dawida Głogowskiego pn. „Filmowy Przypływ”.
7. Organizacja warsztatów filmowych dla dzieci jak zrobić spot ekologiczny.
8. Prezentacje na  ekranie filmu promującego przedmiot działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Przewidywana ilość uczestników wynosi 2650 osób.
29 2023D2854K Drawieński Park Narodowy Wydanie i dystrybucja kwartalnika „Wydra i Przyjaciele” popularyzującego wiedzę na temat DPN i Puszczy Drawskiej – kontynuacja w roku 2023  70 864,76  94 486,35 Podniesienie świadomości ekologicznej i przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży poprzez wydanie gazety proekologicznej pn. „Wydra i Przyjaciele” oraz przeznaczenie jej do szerokiego grona odbiorców. Prowadzenie współpracy ze szkołami otuliny Parku w kwestii współredagowania zawartości merytorycznej gazety urozmaici ofertę edukacyjną szkół, a także wpłynie na promocję Drawieńskiego Parku Narodowego.
Przewidywana ilość odbiorców gazety – 12000 osób.
30 2023D2864S Uniwersytet Szczeciński Doposażenie Mobilnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Monitoringu Środowiska „PotamON”  42 200,00  85 581,00 Zostanie osiągnięty poprzez kształtowanie właściwych postaw ekologicznych podczas zajęć prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego z wykorzystaniem Mobilnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Monitoringu Środowiska „PotamON”. Realizacja zadania umożliwi doposażenie centrum o nowoczesną sekcję edukacyjną i elementy, które znacznie podniosą atrakcyjność i jakość realizowanych zajęć. W szkoleniach planowany jest udział około 300 osób, jako bezpośrednich uczestników. Planowana lista uczestników pośrednich wynosi 5000 osób.
31 2023D2865S Uniwersytet Szczeciński Studia Podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska  46 640,00  92 162,16 Efektem ekologicznym będzie poznanie najważniejszych zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz promowanie wiedzy w zakresie ochrony środowiska. Koncepcja studiów oparta jest na połączeniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Przewidywana liczba uczestników – to ok. 20 osób.
32 2023D2920K Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Borze Konkurs pod nazwą „Środowisko – dbam i ratuję!” skierowany do jednostek MDP OSP z województwa zachodniopomorskiego  80 250,00  107 000,00 Efekt ekologiczny zadania zostanie osiągnięty poprzez podniesienie świadomości ekologicznej – udział osób w: konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria – udział osób – 200, konkursy-udział osób – 240, konkursy-udział placówek – 24
33 2023D2932S Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Szczecinie Dni Ekologii 2023  35 000,00  68 670,90 Zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie wydarzenia, które ma na celu  propagowanie aktywnego, twórczego, i przede wszystkim ekologicznego spędzania czasu. Ukazywać będzie rolę i znaczenie gospodarki łowieckiej w zachowaniu bioróżnorodności środowiska przyrodniczego i prezentację potencjału województwa zachodniopomorskiego, jako obszaru zielonego, bogatego w rezerwaty przyrody, parki narodowe wraz z ich dobrami naturalnymi. Las z jego bogactwem fauny i darami natury ma stanowić inspirację do twórczej aktywności, rozwijając jednocześnie postawy proekologiczne. Dni Ekologii to przedsięwzięcie o charakterze imprezy familijnej z bogatym programem artystycznym i specjalnie przygotowaną ekostrefą, w której odbywać się będą warsztaty, konkursy i zajęcia dla dzieci oraz dorosłych. Przewidywana ilość uczestników wynosi ok. 5000 osób.
34 2023D2945S Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie Pij kranówkę  100 000,00  250 000,00 Efektem ekologicznym jest podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowego gospodarowania zasobami wodnymi.
Planowana liczba uczestników to ok. 11000 uczestników.
35 2023D2994S Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Barzkowickie Targi Rolne miejscem spotkań, promocji i działań ekologicznych  49 244,56  102 614,56 Podnoszenie świadomości ekologicznej i poziomu wiedzy osób odwiedzających XXXV Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 2023, poprzez możliwość odwiedzenia stanowiska wystawienniczego EKOstrefy, promowanie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży, rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu. Przewidywana ilość uczestników wynosi 80000 osób.
36 2023D2995S Gmina Przelewice Płynny odpad to też odpad  15 000,00  20 000,00 W ramach planowanej kampanii Wnioskodawca zamierza dotrzeć z edukacją do mieszkańców Gminy Przelewice. Planowane działania w postaci szkoleń oraz warsztatów mają zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców w kontekście przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska poprzez niewłaściwe korzystanie z szamb, co stanowi obecnie na terenie gminy istotny problem. Dodatkowo Wnioskodawca zamierza wzmocnić chęć mieszkańców do inwestowania w pro środowiskowe rozwiązania w postaci przydomowych oczyszczalni ścieków. Przewidywana ilość uczestników kampanii edukacyjnej wynosi 5000 osób.
37 2023D3031K Skarb Państwa- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mirosławiec Leśne spotkania – poznaję, szanuję chronię  8 380,34  11 656,34 Efekt ekologiczny zadania zostanie osiągnięty poprzez podniesienie świadomości ekologicznej – udział osób w: akcje,imprezy, festiwale – ilość uczestników – 350 szt., konkursy-udział osób 333 osób, konkursy-udział placówek 6 szt.
38 2023D3042K Powiat Koszaliński Warsztaty dla pracowników jednostek samorządowych i mieszkańców powiatu koszalińskiego pn. Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami  15 000,00  20 600,00 Efekt ekologiczny zadania zostanie osiągnięty poprzez podniesienie świadomości ekologicznej – udział osób w: konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria – udział osób 55, akcje,imprezy, festiwale – ilość uczestników 600
39 2023D3048S Stowarzyszenie Academia na rzecz wsparcia studentów niepełnosprawnych oraz kreowania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych studentów Terminal Kultury – Ekologiczna Przystań Szczecina  123 362,00  177 862,00 Zostanie osiągnięty poprzez kształtowanie właściwych postaw proekologicznych w ramach realizacji zadania „Terminal Kultury – Ekologiczna Przystań Szczecina”. Zaangażowanie 10 animatorów w działania na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej odbiorców projektu. Realizacja min. 4 pikników i 6 warsztatów plenerowych z wątkiem proekologicznym. Budowa i obsługa portali Facebook, Instagram gdzie będą zamieszczane materiały o tematyce związanej z ochroną środowiska. Przewidywana ilość uczestników projektu wynosi około 1500 osób w tym planowo 300 osób weźmie udział w warsztatach ekologicznych.
40 2023D3107K Gmina Karlino Bądź świadomy, działaj zgodnie z zasadami 5R  15 000,00  20 000,00 Efekt ekologiczny zadania zostanie osiągnięty poprzez podniesienie świadomości ekologicznej – udział osób w: programy edukacyjne-udział osób – 6000, programy edukacyjne-udział osób – 500, akcje,imprezy, festiwale – ilość uczestników – 200, konkursy-udział osób – 72, konkursy- udział placówek – 4.
41 2023D3181S Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa zachodniopomorskiego Międzynarodowy Polsko-Ukraiński obóz szkoleniowo-edukacyjny młodzieżowych drużyn pożarniczych Gościno 2023 „Razem budujemy bezpieczeństwo”  45 000,00  110 596,54 Zostanie osiągnięty poprzez organizację obozu edukacyjno-szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Polski i Ukrainy. Dzięki realizacji zadania wzrośnie świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży uczestniczącej w obozie, a także poczucie właściwej postawy wobec środowiska naturalnego. Przewidywana ilość uczestników bezpośrednich wynosi 40 osób.
42 2023D3196S Fundacja Ekologiczna TEMPUS FUTURUM Kampania edukacyjno – informacyjna: Czyste plaże Bałtyku – woda źródłem życia na Ziemi  65 600,00  87 810,00 Kształtowanie odpowiedzialności człowieka szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej za stan środowiska naturalnego oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w propagowaniu postaw ekologicznych ze szczególnym nastawieniem na potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami wody i jej oszczędzaniu w codziennym użytkowaniu. Planuje się w realizacji kampanii udział 45000 uczestników.
43 2023D3212S Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości, pt.:” Ojczysta przyroda jest w naszych sercach – kochamy polską przyrodę”.  84 800,00  113 100,00 Rozwijanie i kształtowanie wśród przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych postaw obywatelskich, troskę o środowisko przyrodnicze, aktywne angażowanie się na rzecz dobra wspólnego i poczucia dumy z historycznych osiągnięć polskiego społeczeństwa. Również rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych – ojczystej przyrody i kreowanie społeczeństwa patriotycznego. Planowana liczba to ok. 10000 uczestników.
44 2023D3298S Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach Festiwal miodów i ekologicznej żywności  15 000,00  20 050,00 Efektem ekologicznym będzie kształtowanie właściwych postaw ekologicznych oraz uwrażliwianie na potrzebę ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach realizacji Festiwalu planuje się ok. 700 uczestników.
45 2023D3382S Politechnika Morska w Szczecinie Przerzutka na SDG – akademicka kampania na rzecz zrównoważonego rozwoju  99 000,00  110 000,00 Efektem ekologicznym realizowanego przedsięwzięcia jest oddziaływanie na świadomość społeczności akademickiej, ale nie tylko, ponieważ przedsięwzięcie realnie realizuje praktykę proekologiczną mobilizując społeczność akademicką do zmiany nawyków i udziału w zielonym transporcie miasta.
Działanie bezpośredniej edukacji – udział 2900 osób.
Działania pośredniej edukacji – udział 5100 osób.
46 2023D3474K Gmina Połczyn-Zdrój Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy geo-świetlicy wiejskiej w Popielewie  9 900,00  19 800,00 Efekt ekologiczny zadania zostanie osiągnięty poprzez podniesienie świadomości ekologicznej – udział osób w: konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria – udział osób – 50, akcje,imprezy, festiwale – ilość uczestników – 100
47 2023D3547K Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz Pomorski Realizacja programu pn.: „Oko na las – tajemnice leśnego życia” w PGL LP Nadleśnictwo Kalisz Pomorski  75 000,00  100 000,00 Efekt ekologiczny zadania zostanie osiągnięty poprzez podniesienie świadomości ekologicznej – udział osób w: programy edukacyjne-udział osób – 100 szt., konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria – udział osób – 200, akcje,imprezy, festiwale – ilość uczestników – 400, konkursy-udział osób – 200, konkursy-udział placówek -34, infrastruktura terenowa (obiekty/ścieżki/wiaty edukacyjne)- ilość osób odwiedzających -200
48 2023D3782S Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Budowa i wyposażenie ścieżki edukacyjnej przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Rodziny w Szczecinie.  107 968,00  215 936,00 Wymiernym efektem realizacji zadania ma być wybudowana ścieżka edukacyjna umożliwiająca wzbogacenie edukacji ekologicznej i zrealizowanie Programu Edukacji Ekologicznej przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny w Szczecinie, którego głównym celem jest wzrost świadomości ekologicznej dzieci ze starszych grup przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych. Ścieżka edukacyjna zaplanowana jest na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego znajdującego się na terenie szkoły. Będzie ona przebiegać od zielonej klasy składającej się z małej drewnianej architektury (drewniane ławy ze stolikami) przeznaczonej do prowadzenia zajęć dla 30 uczestników jednocześnie. W ciągu trwania programu przewidziano uczestnictwo 1000 osób (uczniowie KSP, ich rodziny, a także dzieci i uczniowie z wybranych przedszkoli i szkół z terenu Szczecina. Organizowane akcje ekologiczne, konkursy i zajęcia dodatkowe będą organizowane cyklicznie również po zakończeniu programu.
49 2023D4066S „International Police Association” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) – Sekcja Polska Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka IPA w Szczecinie EKOLOGICZNIE Z IPA  45 000,00  60 000,00 Efektem ekologicznym będzie podnoszenie poziomu wiedzy dot. ochrony środowiska i kształtowania postaw proekologicznych, które przyczynią się do propagowania zdrowego stylu życia wśród członków Regionów IPA oraz pracowników i policjantów Policji województwa zachodniopomorskiego. Planowana liczba uczestników to ok. 10000 osób.
50 2023D4067S Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund Zupełnie Inaczej o Przyrodzie  50 104,00  120 333,00 Zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest kontynuacją zadania z lat ubiegłych i składa się z czterech komponentów: Zupełnie Inna Lekcja Przyrody (ZILP) dla uczniów szkół podstawowych, Przedszkolaki-Przyrodziaki dla ostatnich grup przedszkoli, Zupełnie Inny Uniwersytet Przyrodniczy (ZIUP) dla osób dorosłych oraz międzypokoleniowego koła astronomicznego. Celem zadania jest podniesienie wiedzy przyrodniczej oraz rozwój świadomości ekologicznej, rozwijanie zainteresowania przyrodą, kształtowanie postaw przyrodniczych, a także promowanie metody badawczej, wsparcie szkół stosujących metody aktywizujące w systemie nauczania; zachęcenie szkół i przedszkoli do prowadzenia zajęć przyrodniczych w terenie. Przewidywana ilość uczestników wynosi 1850 osób.
51 2023P4611S Gmina Lipiany Budowa ekologiczno – edukacyjnej wieży widokowej o konstrukcji drewnianej w Lipianach  92 000,00  454 613,90 Efektem ekologicznym zadania będzie kształtowanie postaw proekologicznych wszystkich grup społecznych, wiekowych i zawodowych społeczności poprzez wykorzystanie powstałej wieży widokowej. Zakładanym efektem ekologicznym jest odwiedzenie wieży widokowej  przez co najmniej 1000 osób rocznie.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • kancelaria@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin