Strona
główna
O funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
Konkursy
Kontakt

Celem naboru jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu ochrony przyrody realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w szczególności:

 1. wspieranie realizacji programów czynnej ochrony przyrody,
 2. restytucja i reintrodukcja gatunków cennych i zagrożonych,
 3. ochrona w ramach obszarów Natura 2000,
 4. wspieranie zadań służb ochrony przyrody z terenu województwa zachodniopomorskiego,
 5. działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym rewitalizacja obiektów zabytkowych (np. parki podworskie, aleje zabytkowe, obiekty sakralne) i pomników przyrody,
 6. przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt,
 7. monitoring przyrodniczy obszarów Natura 2000, parków narodowych i rezerwatów przyrody, wynikające z ustanowionych planów ochrony i planów zadań ochronnych
 8. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (na obszarach objętych formami ochrony przyrody, obiektach kultu religijnego, cmentarzach, lapidariach),
 9. tworzenie internetowych platform, portali i systemów elektronicznych do inwentaryzacji i promocji form ochrony przyrody/walorów przyrodniczych,
 10. inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska, współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

 • Biuro Szczecin
 • ul. Solskiego 3
 • 71-323 Szczecin
 • tel: 91 48-55-100
 • fax: 91 48-55-101
 • sekretariat@wfos.szczecin.pl
 •  
 • Godziny urzędowania:
 • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin