Strona
główna
O funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
Konkursy
Kontakt

Celem naboru jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu ochrony przyrody realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w szczególności:

 1. wspieranie realizacji programów czynnej ochrony przyrody,
 2. restytucja i reintrodukcja gatunków cennych i zagrożonych,
 3. ochrona w ramach obszarów Natura 2000,
 4. wspieranie zadań służb ochrony przyrody z terenu województwa zachodniopomorskiego,
 5. działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym rewitalizacja obiektów zabytkowych (np. parki podworskie, aleje zabytkowe, obiekty sakralne) i pomników przyrody,
 6. przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt,
 7. monitoring przyrodniczy obszarów Natura 2000, parków narodowych i rezerwatów przyrody, wynikające z ustanowionych planów ochrony i planów zadań ochronnych
 8. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (na obszarach objętych formami ochrony przyrody, obiektach kultu religijnego, cmentarzach, lapidariach),
 9. tworzenie internetowych platform, portali i systemów elektronicznych do inwentaryzacji i promocji form ochrony przyrody/walorów przyrodniczych,
 10. inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska, współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom prezentujemy wykaz zadań z zakresu ochrony przyrody, które uzyskały dofinasowanie ze środków Funduszu w roku 2023 r. Mamy nadzieje ze zainspiruje on do realizacji przedsięwzięć pozwalających na osiągnięcie wymiernych efektów ekologicznych i rzeczowych.

Umowy zawarte przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  z zakresu Ochrony Przyrody  w 2023 roku
Lp. Numer umowy Nazwa Beneficjenta Nazwa Zadania Kwota Umowy Koszt całkowity Opis zadania – Efekt ekologiczny
1. 2023A0226S Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Oznakowanie rezerwatów przyrody i stref ostoi lub stanowisk gatunków chronionych zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego  378 377,00  378 377,00 Realizacja zadania pozwoli na skuteczniejszą ochronę różnorodności biologicznej  tych obszarów poprzez podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz będzie miała wymiar informacyjny i prewencyjny (przyczyni się w większym stopniu do zapobiegania nieświadomego wchodzenia na teren ww. obiektów, co jest prawnie zabronione).
2. 2023A0227S Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Inwentaryzacja żółwia błotnego Emys orbicularis na terenie 5 wybranych powiatów województwa zachodniopomorskiego  479 700,00  479 700,00 Inwentaryzacja żółwia błotnego Emys orbicularis na terenie wybranych 5 powiatów województwa zachodniopomorskiego.
3. 2023A0228S Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w 10 rezerwatach przyrody w województwie zachodniopomorskim  1 371 231,00  1 371 231,00 Efekt ekologiczny zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań na terenie 17 wybranych rezerwatów przyrody w województwie zachodniopomorskim dotyczących działań z zakresu ochrony czynnej:
Zad. 1 – Stramniczka
Usunięcie drzew i krzewów wkraczających na powierzchnię torfowisk: 7110 – torfowisko wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) oraz 7120 – torfowisko wysokie, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji; wyniesienie pozyskanej biomasy poza granice rezerwatu. Prace prowadzone będą na terenie działek nr 64 i 65 obręb Czernin, gmina Dygowo, powierzchnia prac 1,97 ha.
Zad. 2 – Warnie Bagno
Koszenie odrostów i nalotu drzew, zwłaszcza brzozy omszonej z terenu siedliska 7110 – torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe); wyniesienie pozyskanej biomasy poza granice rezerwatu. Prace prowadzone będą na terenie działki nr 366 obręb Smolne, gmina Będzino, powierzchnia prac 10,91 ha.
Zad. 3 – Słoneczne Wzgórza
Usuniecie wszystkich grup i pojedynczych okazów robinii akacjowej w rezerwacie; wyniesienie pozyskanej biomasy poza granice rezerwatu. Prace prowadzone będą na terenie działek nr 42, 41/2 i 61 obręb Raduń, gmina Chojna, biochory 17, 20, 28, 29, 30, 31, 42, 44, 49, 51, 52, 54, 55; powierzchnia prac 13,27 ha.
Zad. 4 – Stary Załom
Wycięcie krzewów i nalotu drzew wraz z usunięciem części podziemnych roślin drzewiastych oraz koszenie ręczne; wyniesienie pozyskanej biomasy poza granice rezerwatu. Prace prowadzone będą na terenie działki nr 8220/2 obręb Załom, gmina Człopa; powierzchnia prac 6,52 ha.
Zad. 5 – Tchórzyno
a) zad. 1: koszenie darni, głównie trzęślicy oraz trzciny wchodzących na łąkę trzęślicową; wyniesienie pozyskanej biomasy poza granice rezerwatu; powierzchnia prac 1 ha;
b) zad. 2: koszenie trzciny dwa razy w okresie wegetacyjnym, po oznakowaniu stanowisk cennych gatunków flory; wyniesienie pozyskanej biomasy poza granice rezerwatu; powierzchnia prac 0,4 ha.
Prace prowadzone będą na terenie działki nr 278 obręb Otanów, gmina Myślibórz.
Zad. 6 – Wapienny Las
Mechaniczna wycinka i ręczne wyrywanie nalotu drzew i krzewów
w miejscach występowania stanowisk buławnika czerwonego Cephalanthera rubra; wyniesienie pozyskanej biomasy poza granice rezerwatu. Prace prowadzone będą na terenie działki nr 644/2 obręb Dygowo, gmina Polanów; powierzchnia prac 21,71 ha.
Zad. 7 – Cisy Rokickie im. prof. Stanisława Kownasa
a) zad. 1: mechaniczne usuwanie podrostów stanowiących konkurencję dla cisa (jarzębu, kruszyny, świerka, dębu, buka); wyniesienie pozyskanej biomasy poza granice rezerwatu;
b) zad. 2: mechaniczne usuwanie pojedynczych okazów świerka Picea abies, dębu Quercus sp. i buka Fagus sylvatica w I i II piętrze drzewostanu; wyniesienie pozyskanej biomasy poza granice rezerwatu.
Prace prowadzone będą na terenie działek nr 784/1 i 785/1 obręb Sosnowice, gmina Golczewo; powierzchnia prac 21,43 ha.
Zad. 8 – Golczewskie Uroczysko
Podokapowe wprowadzenie lipy drobnolistnej do drzewostanu grądowego oraz usunięcie nalotu świerka z odnowienia podszytu; wyniesienie pozyskanej biomasy poza granice rezerwatu. Prace prowadzone będą na terenie działki nr 107/1 obręb Sosnowice, gmina Golczewo; powierzchnia prac 6,47 ha.
Zad. 9 – Łuniewo
Usunięcie nalotu drzew i krzewów z torfowiska wysokiego (zimą); wyniesienie pozyskanej biomasy poza granice rezerwatu. Prace prowadzone będą na terenie działki nr 419 obręb Warnowo, gmina Wolin; powierzchnia prac 0,6-0,9 ha.
Zad. 10 – Wiejkowski Las im. Zbigniewa Wabiszczewicza
Zad. 11 – Źródliska Biegały
Zad. 12 – Czarnocin im. prof. Janiny Jasnowskiej
Zad. 13 – Karsiborskie Paprocie
Zad. 14. – Mszar nad Jeziorem Piaski
Zad. 15. – Torfowisko Toporzyk
Zad. 16. – Krzywicki Mszar
Zad. 17. – Cisy Sosnowickie im. Tomasza Szeszyckiego
4. 2023D0279S Gmina Pyrzyce Wykonanie cięć pielęgnacyjnych metodą alpinistyczną drzew na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach  27 945,00  37 260,00 Przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne tj. redukcja koron, usunięcie martwych, zamierających i porażonych patogenami konarów pozwoli na zachowanie drzewostanu, polepszy ich kondycję zdrowotną i statykę.
5. 2023D1460K Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie Wykonanie studni głębinowej na Ośrodku Hodowlano-Zarybieniowym „Liśnica”
w Białogardzie, celem zwiększenia przeżywalności w okresie letnim narybku cennych gatunkowo ryb łososiowatych.
 110 235,06  220 470,12 Zwiększenie przeżywalności narybku ryb łososiowatych i lipieniowatych (troć wędrowna, łosoś atlantycki, pstrąg potokowy, lipień) poprzez doprowadzenia do Ośrodka hodowlano-zarybieniowego dopływu zimnej i czystej wody z wykonanej studni głębinowej oraz zmieszanie jej z wodą rzeczną. W efekcie temperaturę wody obniży się o min. 5 stopni C. Przeżywalność narybku wskazanych gatunków ryb wzrośnie do ponad 80%, a śmiertelność spadnie poniżej 20%.
6. 2023D1774S Woliński Park Narodowy W trosce o skarby przyrody naszych wysp – ochrona czynna bioróżnorodności w granicach Wolińskiego Parku Narodowego  138 562,00  216 472,00 Efekt ekologiczny zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie 5 zadań mających na celu wsparcie działań ukierunkowanych na ochronę gatunków i ich biotopów, w tym gatunków zagrożonych oraz siedlisk przyrodniczych, w tym siedlisk priorytetowych na terenie Wolińskiego Parku Narodowego:
1. Ograniczanie negatywnego wpływu obcych i inwazyjnych gatunków drapieżników na sukces lęgowy ptaków wodno-błotnych.
2. Ochrona czynna gatunków zależnych od wody – płazy (Amphibia).
3. Czynna ochrona zagrożonego wyginięciem gatunku nadmorskich wydm – mikołajka nadmorskiego.
4. Promocja projektu.
5. Czynna ochrona siedlisk nieleśnych zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (kod siedliska 6410).
7. 2023D2174K Drawieński Park Narodowy Monitoring siedlisk Natura 2000, flory borowej i kserotermicznej  22 500,00  30 000,00 Przeprowadzenie monitoringu przyrodniczego i opracowanie raportu zawierającego analizę wyników monitoringu siedlisk i gatunków na podstawie wykonanych badań oraz analizę i ocenę skuteczności dotychczasowej ochrony. Raport będzie zawierał informację z 5 inwentaryzacji, tj. 3 siedlisk Natura 2000, siedliska Tragankowe Urwisko, flory borowej (w tym zimoziołu północnego) oraz gatunków IGO wraz z porównaniem stanu z lat poprzednich.
8. 2023D2189K Drawieński Park Narodowy Monitoring chronionych gatunków ślimaków lądowych, w tym gatunków Natura 2000 w DPN – etap 2  19 000,00  25 461,00 Monitoring stanu populacji wybranych, chronionych gatunków mięczaków lądowych, w tym 2 gatunków poczwarówek tj. poczwarówka zwężona i poczwarówka jajowata, będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 oraz 1 chroniony gatunek ślimaka ostrokrawędzistego.
9. 2023D3848K Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz Czynna ochrona i monitoring puchacza w Nadleśnictwie Wałcz w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza nad Gwdą PLB300012  43 010,00  57 887,00 Poprawa stanu siedlisk puchacza (Bubo bubo) i zachęcenie gatunku do gniazdowania, poprzez zwiększenie liczby miejsc lęgowych na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza nad Gwdą PLB300012, dzięki budowie platform gniazdowych, oraz ocena stanu ich zasiedlenia poprzez monitoring stanowisk.
10. 2023P4368S Gmina Wolin Budowa wieży widokowej w Parku Miejskim w Wolinie w ramach projektu pn. „Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr – Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne”  3 000 000,00  4 417 736,96 Efekt ekologiczny zadania zostanie osiągnięty poprzez budowę wieży widokowej w Parku Miejskim w Wolinie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wieży – obszar 10 ha objętych działaniami rewaloryzacyjnymi przestrzeni publicznej parku. Realizacja zadania przyczyni się do wzbogacenia walorów krajobrazowych parku, a także stworzy możliwości integracji społeczności lokalnej oraz turystów z okalającą przyrodą.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

 • Biuro Szczecin
 • ul. Solskiego 3
 • 71-323 Szczecin
 • tel: 91 48-55-100
 • fax: 91 48-55-101
 • kancelaria@wfos.szczecin.pl
 •  
 • Godziny urzędowania:
 • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin