'; ?> budynki wielorodzinne - pilotaż - o programie

budynki wielorodzinne - pilotaż - o programie

KOMUNIKAT

*********************************************************************************************************************************************************************************

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że dnia 31 stycznia 2022 r. zakończył się nabór wniosków w Programie Priorytetowym Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła 
w budynkach wielorodzinnych  - pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego

Podczas naboru złożono ponad 900 wniosków o dofinansowanie. Obecnie trwa ocena złożonych wniosków.

Dziękujemy Państwu za udział w Programie Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła  w budynkach wielorodzinnych  - pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego.

**********************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Program skierowany jest do osób fizycznych - właścicieli/współwłaścicieli lokali mieszkalnych oraz do wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie czystepowietrze.gov.pl

Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 10 000 000 zł.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 14 kwietnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wniosek należy wypełnić i przesłać przez GWD, a następnie złożyć w formie:

  1. elektronicznej – na wyznaczoną skrzynkę podawczą WFOŚiGW Szczecin znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), po uprzednim  opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy,
  2. papierowej – przez dostarczenie wraz z załącznikami do WFOŚiGW Szczecin, po uprzednim pobraniu PDF wniosku przesłanego przez GWD, wydrukowaniu i opatrzeniu go podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy. Dostarczenie może nastąpić:
    • osobiście albo za pośrednictwem kuriera do WFOŚiGW Szczecin,
    • za pośrednictwem placówki pocztowej.
  •  

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu dostępnym w zakładce dokumenty do pobrania.