'; ?> program "Czyste Powietrze" - o programie

program "Czyste Powietrze" - o programie

Czyste Powietrze

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Formy dofinansowania:

 1. dotacja,
 2. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (uruchomienie w późniejszym terminie);


Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymogi programu. Lista akredytowanych urządzeń znajduje się na stronie lista-zum.ios.edu.pl
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domu oraz wymianę okien i drzwi;

Warto wiedzieć:

 • Dofinansowujemy projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęty,
 • Rozliczeniu podlegają koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • Zadanie należy zakończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku;

Złożenie wniosku o dofinansowanie:

 1. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
 2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
  1. w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub
  2. w serwisie „gov.pl”.
 3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
  1. poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
  2. poprzez serwis „gov.pl”.
 4. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie   elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
 5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.
 6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
 7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając
  z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola

FORMULARZ WNIOSKU oraz inne DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE znajdują się na PORTALU BENEFICJENTA dostępnym pod adresem wnioski.wfos.szczecin.pl

Komunikat dla Beneficjentów

Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania

kontroli przedsięwzięć

 

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r., poz. 1025) z dniem 16 maja 2022 r. zniesiono w Polsce stan epidemii ustanawiając stan zagrożenia epidemicznego co skutkuje przywróceniem obowiązku kontroli projektów na miejscu ich realizacji, zgodnie z zapisami Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

 

Według obowiązującej dokumentacji do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, kontroli podlegają wszystkie zadania w ramach przedsięwzięcia zrealizowane siłami własnymi przez Beneficjenta Programu, a wypłata środków może nastąpić po przeprowadzeniu kontroli i potwierdzeniu stanu faktycznego opisanego przez Beneficjenta we wniosku o płatność.

Ponadto, NFOŚiGW/wfośigw może dokonać kontroli przedsięwzięcia samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne do zakończenia okresu trwałości przedsięwzięcia.

 

Filmy instruktażowe

 1. Webinarium cz. 1 - Uchwały antysmogowe w Polsce

 2. Webinarium cz. 2 - Jak wypełnić wniosek w programie "Czyste Powietrze"

 3. Webinarium cz. 3 - Pytania i odpowiedzi

 4. Wniosek "Czyste Powietrze" - informacje ogólne

 5. Wniosek "Czyste Powietrze" - część E, F i G