'; ?> Doradztwo Energetyczne - wartość projektu

Doradztwo Energetyczne - wartość projektu

Całkowity koszt Projektu Doradztwa Energetycznego został wyznaczony budżetem przewidzianym  w alokacji wskazanej w SZOOP, tj. w wysokości 30 000 000 mln euro, po jej przeliczeniu  oszacowano na kwotę 128 974 901,28 PLN. Wszystkie koszty przewidziane w projekcie stanowią koszty kwalifikowane i będą ponoszone w okresie kwalifikowalności wydatków w  ramach POIiŚ 2014-2020, tj. w latach 2015-2023.

Budżet projektu w podziale na NFOŚiGW i Partnerów przedstawia się następująco:
Partner Wiodący 20 886 298,24 PLN,
Partner Wiodący – na rzecz woj. Mazowieckiego 11 685 778,58 PLN,
15 Partnerów 96 402 824,46 PLN,
Razem 128 974 901,28 PLN.