Strona
główna
Oferta
O Funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
BIP
Konkursy
Kontakt

2022: rok troski o środowisko

03.04.23

Skutecznie – w trosce o środowisko! Tak – już od 30 lat – działa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2022 rok, który właśnie podsumowaliśmy, był dobry dla środowiska województwa zachodniopomorskiego. Fundusz zawarł z Beneficjentami prawie 5 tysięcy umów na łączną kwotę niemal 150 mln zł.

Zgodnie ze swoją misją: Fundusz wspiera działania na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, finansując poprawę jakości powietrza, ochronę wód, gospodarkę odpadami czy elektromobilność. Wsparcie dotyczy też efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, a także edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

Z bardzo atrakcyjnych form dofinansowania, w tym dotacji, niskooprocentowanych pożyczek i umorzeń, mogą skorzystać nie tylko samorządy, szpitale, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy, ale także wszyscy mieszkańcy. Finansujemy czyste powietrze, dobrą jakość wody, nowoczesny transport i atrakcyjną ofertę edukacyjną, a także przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

W 2022 roku Fundusz zawarł 4913 umów na kwotę 146 237 000 zł, w tym:

4847 umów dotacji na kwotę 90 325 000 zł, w tym:

– 3526 umów w ramach programu Czyste Powietrze na kwotę 66 477 000 zł,

– 507 umów na regenerację gleb poprzez wapnowanie na kwotę 2 893 000 zł,

– 379 umów w ramach programu pilotażowego dla budynków wielorodzinnych na kwotę 5 382 000 zł,

– 40 umów w ramach programu Agroenergia na kwotę 531 000 zł,

– 1 umowę w ramach programu Ciepłe Mieszkanie na kwotę 163 000 zł,

24 umowy o realizację zadań w ramach rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę
10 592 000 zł,

42 umowy pożyczek na kwotę 45 320 000 zł, w tym 2 umowy w ramach linii pożyczkowych dla osób fizycznych na kwotę 14 000 zł.

Dziedzina Dotacje Realizacja zadania z rezerwy celowej Pożyczki Razem
Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba Wartość
Edukacja ekologiczna EE 53 2 773 53 2 773
Monitoring Mn 3 974 3 974
Ochrona atmosfery OA 458 9 742 12 5 430 23 24 865 493 40 037
Odnawialne źródła energii OZE 3 533 66 875 6 7 645 3 539 74 520
Ochrona przyrody OP 27 934 3 698 30 1 632
Ochrona ziemi OZ 582 4 331 1 150 2 1 600 585 6 081
Ochrona wód OW 2 169 8 8 338 10 8 507
Gospodarka wodna GW 2 90 1 611 3 701
Nadzwyczajne zagrożenia NZ 190 5 411 5 3 340 2 2 261 197 11 012
RAZEM 4 847 90 325 24 10 592 42 45 320 4 913 146 237

Tabela 1. Liczba i wartość zawartych umów dofinansowania w roku 2022 [tys. zł].

Warto zauważyć, że w latach 2008-2015 liczba programów, prowadzonych przez WFOŚiGW w Szczecinie, nie przekraczała 4. Aktualnie – nie licząc naborów prowadzonych zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej – Fundusz ma w ofercie 17 programów, w tym 11 ogólnopolskich, nastawionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Już niedługo WFOŚiGW w Szczecinie ogłosi kolejne autorskie programy wsparcia.

Fundusz jest otwarty na nowe kierunki i formy współpracy, zwłaszcza z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2022 roku, podobnie jak w poprzednich latach, WFOŚiGW w Szczecinie współpracował z NFOŚiGW w realizacji programów dotyczących usuwania azbestu, rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnych, dofinansowania służb ratowniczych czy regeneracji gleb. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w realizacji programów: Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie i Agroenergia ponad połowa umów, zawartych przez Fundusz w zeszłym roku dotyczyła odnawialnych źródeł energii.

Wykres 1. Struktura wg dziedzin wartości umów zawartych przez WFOŚiGW w Szczecinie w 2022 roku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umożliwia finansowanie większości działań proekologicznych na obszarze województwa zachodniopomorskiego. W odniesieniu do wybranych zadań Fundusz realizuje je we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW i 16 Wojewódzkich Funduszy to 17 niezależnych podmiotów, tworzących system finansowania ochrony środowiska w Polsce. Analizując dane za lata 2016-2022 Fundusz zawarł łącznie 17 543 umowy na łączną kwotę wsparcia w wysokości blisko 888 mln . Porównując dane z okresem 2008-2015, w którym zostało zawartych 2099 umów, należy zwrócić uwagę na ponad siedmiokrotne zwiększenie liczby dofinansowanych przedsięwzięć.

Wykres 2. Liczba zawartych umów w latach 2008-2022.

Istotną częścią wsparcia, udzielanego przez WFOŚiGW w Szczecinie są pożyczki, których wartość w 2022 roku to ponad 45 mln zł. Dotyczyły zarówno działań termomodernizacyjnych, budowy nowych sieci kanalizacyjnych, jak i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii.

Lp. Beneficjent Nazwa zadania Kwota udzielonego dofinansowania
1. Gmina Cedynia Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni 8 000 000 zł
2. LP Energy G. Lewandowski J. Połczyński spółka cywilna Budowa dwóch instalacji odnawialnego źródła energii: “Stodólska I” oraz “Stodólska II” 5 268 000 zł
3. KWANT ENERGETYKA SP. Z O.O. Budowa elektrowni fotowoltaicznej Starzyce I i II, o mocy 2x do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą 5 020 000 zł
4. TLIK s.c. Jacek Żyłka, Jarosław Tokarski Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,838 MWp na terenie działki nr 239/16 obręb Toporzyk, gm. Połczyn-Zdrój 3 492 990 zł
5. RADOTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wzrost udziału energii odnawialnej na terenie woj. zachodniopomorskiego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Starzyce o mocy 0,59 MWp 2 000 000 zł

Tabela 2. Pięć największych umów pożyczkowych zawartych w roku 2022.

To wszystko: dla środowiska Pomorza Zachodniego. Dziękujemy za aktywność i zaangażowanie w aplikowaniu o środki, dzięki którym poprawia się jakość życia mieszkańców naszego regionu i zachęcamy do dalszego, odpowiedzialnego, inwestowania w środowisko.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • sekretariat@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin