Dostęp do informacji publicznej

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)
  2. Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2013 poz. 1474)
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.02.67.619).

Sposób uzyskania

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej związanej z zakresem działalności WFOŚiGW w Szczecinie, a niezamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej powinny wypełnić udostępniony poniżej formularz, a następnie przekazać go osobiście, drogą pocztową lub w formie elektronicznej do siedziby Funduszu w Szczecinie lub Koszalinie.

W zakresie dostępu do informacji publicznej obowiązują następujące zasady:

  1. Decyzję o udostępnieniu informacji publicznej podejmuje każdorazowo Prezes Zarządu. W przypadku zapytań dotyczących wykazu spraw oraz stanu załatwianych spraw, stosownej informacji może również udzielić dyrektor/zastępca dyrektora/kierownik działu odpowiedzialnego za daną sprawę.
  2. WFOŚiGW w Szczecinie udziela informacji publicznych w terminie niezbędnym na przygotowanie stosownej odpowiedzi.
  3. W przypadku, gdy udzielenie stosownej informacji wymaga zaangażowania znaczących nakładów pracy lub materiałów, WFOŚiGW w Szczecinie udzieli informacji dopiero po pokryciu przez osobę wnioskującą kosztów przygotowania informacji.

WFOŚiGW w Szczecinie prowadzi następujące rejestry:

  1. Rejestr uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej.
  2. Rejestr umów o dofinansowanie podpisywanych przez WFOŚiGW w Szczecinie.
  3. Rejestry właściwe dla działu Finansowo-Księgowego WFOŚiGW w Szczecinie.

WFOŚiGW w Szczecinie prowadzi archiwum zakładowe zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 97 poz. 673). Dostęp do informacji publicznych zawartych w ww. rejestrach jest możliwy w oparciu o wniosek o udostępnienie informacji publicznej, po uzyskaniu zgody Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Pliki do pobrania

  1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Opublikował(a): Artur Szczybelski

Ostatnia zmiana: