Zgłoszenie nadużycia finansowego i korupcji

Zawiadomienie o wykryciu nadużycia finansowego i korupcji każdorazowo przekazane powinno być w formie wymaganej stosownymi przepisami oraz zgodnie z wymogami formalnymi, określonymi we właściwych przepisach. Do zawiadomienia dołącza się wszelkie dokumenty mogące stanowić dowód naruszenia. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego mogą pochodzi z różnych źródeł.

Osoba, która posiada informacje dotyczącą nadużycia finansowego, w tym korupcji, a jednocześnie chce pozostać anonimowa zgłasza powyższe do WFOŚiGW lub bezpośrednio do organów ścigania.

WFOŚiGW zapewnia poufne kanały komunikacji dla zgłoszenia nadużyć finansowych:

  1. Pocztę tradycyjną na adres Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, z dopiskiem „naruszenie – do rąk własnych osoby upoważnionej”
  2. Pocztą elektroniczną – adres: sygnalista@wfos.szczecin.pl

Przyjęte środki komunikacji na potrzeby przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych zapewniają poufność i integralność danych, w tym zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione.

WFOŚiGW rozpatruje przypadki wykrytych nadużyć finansowych, w tym korupcji, w oparciu o przepisy prawa krajowego i wspólnotowego właściwe dla zakresu zidentyfikowanych nieprawidłowości. W przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu popełniania przestępstwa ściganego z urzędu, WFOŚiGW w związku z prowadzoną działalnością, zgodnie z art. 304 § 2 K.p.k., ma prawny obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Opublikował(a): Krystian Dutkiewicz

Ostatnia zmiana: