Klauzula informacyjna – badanie efektywności programu w formie ankiety wśród beneficjentów programu „Czyste Powietrze”

Klauzula informacyjna

 w związku z przeprowadzeniem ankiet mających na celu opracowanie analizy ekologicznej efektywności wdrażania programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, tel.: 91 48 55 100, adres
  e-mail: sekretariat@wfos.szczecin.pl, dalej zwany „Administratorem”.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@wfos.szczecin.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania analizy efektywności ekologicznej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród beneficjentów ww. programu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) (zgoda na nagrywanie rozmowy) i c) Rozporządzenia.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione
  na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zadania,
  o którym mowa w pkt 3.
 • Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 • Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Opublikował(a): Krystian Dutkiewicz

Ostatnia zmiana: