Klauzula informacyjna dla beneficjentów – doradztwo energetycz.

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 3a
   oraz
  2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  1. NFOŚiGW w Warszawie –  e-mail: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl
  2. WFOŚiGW w Szczecinie – e-mail: iod@wfos.szczecin.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań realizowanych w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, poddziałanie 1.3.3, działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane (przetwarzane) będą , zgodnie z § 14 ust. 2 Umowy o dofinansowanie Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”,  przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, z zastrzeżeniem koniecznościdłuższego przechowywania dokumentów dla celów kontroli, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. poz.1146, z późn. zm.), w sytuacjach wskazanych w ust. 3-5.  a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.);
 5. posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu);
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem skorzystania ze wsparcia doradczego w ramach Projektu;
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie NFOŚiGW lub WFOŚiGW w Szczecinie przez następujące kategorie odbiorców danych: podmioty realizujące lub nadzorujące Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podmioty świadczące obsługę prawną, firmy audytowe.

Opublikował(a): Krystian Dutkiewicz

Ostatnia zmiana: