Klauzula informacyjna – infolinia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskanych w trakcie nagrywanych rozmów telefonicznych – INFOLINIA

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel.: 91 48 55 100, e-mail: sekretariat@wfos.szczecin.pl.
 2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@wfos.szczecin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane w trakcie nagrywanej rozmowy telefonicznej będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody wyrażonej poprzez kontynuację połączenia, w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania lub realizacji innego rodzaju Państwa zgłoszenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  (np.: Sądowi, Policji) lub podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie zawartych umów (np.: usługi IT).
 5. Pani/Pana dane osobowe pozyskane z infolinii będą przetwarzane do momentu odwołania udzielonej zgody, bądź upływu okresu obowiązującego u administratora na przechowywanie nagrań tj. 30 dni od daty zarejestrowania nagrania. W przypadku,
  w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu,  termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  Po upływie tych okresów uzyskane nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia Państwa zgłoszenia.

Opublikował(a): Artur Szczybelski

Ostatnia zmiana: