Status prawny

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (dalej WFOŚiGW w Szczecinie lub Fundusz) działa od 1993 roku. Został powołany na podstawie przepisów ustawy z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.

Od 2001 roku działalność Funduszu regulują przepisy Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Zasady gospodarki finansowej WFOŚiGW w Szczecinie określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W rozumieniu przepisów Fundusz posiada osobowość prawną, a w oparciu o ustawę o finansach publicznych jest samorządową osobą prawną.

Akty prawne regulujące działalność WFOŚiGW w Szczecinie:

  • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz.U. 2022, poz. 2556, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. 2010 nr 226, poz. 1479, z późn. zm.);
  • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz.U. 2022, poz. 1634, z późn. zm.);
  • Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz.U. 2022, poz. 1710, z późn. zm.);
  • Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz.U. 2022, poz. 2625, z późn. zm.);
  • Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. 2022 poz. 699, z późn. zm.);
  • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U. 2022, poz. 916, z późn. zm.);
  • Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U. 2021, poz. 743, z późn. zm.);
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz.U. 2022, poz. 902);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2023r. poz. 1861.).

Opublikował(a): Krystian Dutkiewicz

Ostatnia zmiana: