Klauzula informacyjna dla beneficjentów – osoby fizyczne

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.
 2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres  e-mail: iod@wfos.szczecin.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania analizy złożonego wniosku o dofinansowanie, w następstwie którego może zostać zawarta umowa o dofinansowanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 400 a ust. 1 i art. 411 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018 r. poz.799 z późn. zm.).
 4. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wykonującym czynności prawne, kontrolne, egzekucyjne oraz serwisowe na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w  Szczecinie.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 7. Dane osobowe przetwarzane przez WFOŚiGW w Szczecinie  przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym w WFOŚiGW w Szczecinie  jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez WFOŚiGW w Szczecinie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, a następnie zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości złożenia do WFOŚiGW w Szczecinie wniosku o dofinansowanie.

Opublikował(a): Artur Szczybelski

Ostatnia zmiana: