Kryteria wyboru przedsięwzięć

KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Pomorza Zachodniego, zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia na lata 2007-2013, Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014 i strategią rozwoju województwa zachodniopomorskiego, poprzez preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięć, służących realizacji celów zapisanych w wojewódzkim programie ochrony środowiska oraz zapewniających jak największy poziom absorpcji środków unijnych dla osiągnięcia w województwie zachodniopomorskim stanu środowiska, spełniającego ustalenia warunków akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Podczas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań Fundusz stosuje następujące kryteria wyboru:

I. Kryterium zgodności z Polityką Ekologiczną Państwa oraz ze strategią rozwoju województwa zachodniopomorskiego

Zadanie musi być zgodne z celami Polityki Ekologicznej Państwa, strategią rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, wojewódzkim programem ochrony środowiska oraz Strategią działania WFOŚiGW w Szczecinie na lata 2009-2012

II. Kryterium zgodności z listą przedsięwzięć priorytetowych

Zadanie musi być zgodne z aktualną listą przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

III. Kryterium osiągnięcia standardów Unii Europejskiej

Pierwszeństwo w dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW mają zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym z Funduszu Spójności oraz innych środków zagranicznych, a także zadania zapisane odpowiednio w krajowych programach i planach, w wojewódzkim, powiatowym lub gminnym programie ochrony środowiska, Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Krajowym lub Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami. Wybór przedsięwzięć do dofinansowania następuje w następujących dziedzinach:

 1. Ochrona czystości wód i gospodarka wodna.
 2. Gospodarka odpadami, ochrona powierzchni ziemi i wdrażanie czystych technologii.
 3. Ochrona czystości powietrza, w tym OZE oraz  ochrona przed hałasem.
 4. Ochrona przyrody.
 5. Edukacja ekologiczna.
 6. Zapobieganie poważnym awariom, przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.
 7. Monitoring środowiska i inne działania.

IV. Kryterium zintegrowanej efektywności ekologicznej, ekonomicznej i społecznej

Realizacja zadania musi zapewniać osiągnięcie efektu ekologicznego przy uwzględnieniu efektów:

 1. Ekonomicznego,
 2. Społecznego.

Ocenie zostanie poddany:

 1. Efekt ekologiczny w odniesieniu do ilości usuniętych zanieczyszczeń i eliminacji uciążliwości źródła,
 2. Stopień powiązania projektu z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska, podejmowanymi w skali zakładu przemysłowego, miasta, dorzecza, regionu, itp.
 3. Możliwość etapowego osiągania docelowych norm ekologicznych,
 4. Uwzględnienie priorytetu dla działań likwidujących zagrożenia u źródła ich powstawania.

V. Kryterium efektywności finansowej i ekonomicznej

W przypadku zadań inwestycyjnych Fundusz ocenia uwarunkowania ekonomiczne i finansowe, biorąc w szczególności pod uwagę właściwe dla zadania wskaźniki ekonomiczno-finansowe, w tym:

 1. Koszt zadania, w tym koszt jednostkowy uzyskania efektu ekologicznego,
 2. Okres realizacji inwestycji,
 3. Okres zwrotu nakładów,
 4. Koszty eksploatacji obiektu,
 5. Rentowność przedsięwzięcia,
 6. Wielkość ryzyka inwestycyjnego,
 7. Szacowane korzyści ekologiczne,
 8. Zbilansowanie źródeł finansowania inwestycji (udział środków inwestora, innych funduszy, w tym pomocy zagranicznej).

VI. Kryterium oceny technicznej

W pierwszej kolejności finansowane będą zadania:

 1. Zwiększające stopień wykorzystania istniejących urządzeń ochrony środowiska w województwie zachodniopomorskim,
 2. Wdrażające nowoczesne, materiałooszczędne i czyste technologie,
 3. Służące zintegrowanemu ograniczaniu i likwidacji zanieczyszczeń, a przede wszystkim likwidacji źródła zanieczyszczeń.

VII. Kryterium stanu przygotowania zadania

Zadania muszą być przygotowane do realizacji i posiadać

 1. Niezbędne decyzje administracyjne i pozwolenia oraz uzgodnienia związane z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 2. Zapewniony montaż finansowy, potwierdzony zawartymi umowami lub promesami dofinansowania, z udokumentowanym udziałem środków własnych,
 3. Potwierdzenie tytułu prawnego wnioskodawcy do przedmiotu, do którego odnosi się dofinansowanie.

Podstawą oceny przedsięwzięcia jest wniosek o dofinansowanie wraz z kompletem załączników, który obejmuje:

 1. Dokumenty dotyczące wnioskodawcy (status prawny, sposób reprezentacji, sytuacja finansowa, wywiązywanie się z obowiązku wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska),
 2. Dokumenty dotyczące przedsięwzięcia,
 3. Formy prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki lub dotacji

VIII. Pozostałe kryteria wyboru zadań

Zadania muszą spełniać warunki opisane w „Zasadach udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie”.

Pierwszeństwo w dofinansowaniu mają zadania spełniające przynajmniej jedno z kryteriów:

 1. Współfinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej lub innych programów pomocowych
 2. Zasięg wojewódzki lub ponadlokalny
 3. Realizacja zadania  na  obszarach objętych siecią Natura 2000 i innych obszarach chronionych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawnych

Opublikował(a): Artur Szczybelski

Ostatnia zmiana: